De gemeente Bergeijk wil een verkeersveilige (school)fietsroute creëren tussen Luyksgestel en Eersel/Bladel (westzijde van Bergeijk). Een onderdeel van deze fietsroute vormt de Runderbochten. Naast een route voor recreatieve fietsers, vormt de Runderbochten ook een belangrijk onderdeel van een route voor schoolgaande jeugd. Het is daarom belangrijk dat het een veilige route is. De Runderbochten wordt – zeker in de spitsperioden – veel gebruikt door doorgaand gemotoriseerd verkeer. Een deel van het verkeer houdt zich niet aan de maximumsnelheid. Het verschil in snelheid en massa kan voor gevaarlijke situaties zorgen

Om doorgaand (sluip)verkeer in het buitengebied te beperken wil de gemeente Bergeijk het verkeer zoveel mogelijk sturen naar de gewenste routes. De gemeente heeft hiervoor de Diepveldenweg aangelegd. Deze weg moet een verbinding vormen voor verkeer tussen Luyksgestel (met het Belgische achterland) en Eersel (en verder richting de A67). De aanleg van de Diepveldenweg zorgt voor routekeuze veranderingen.

Echter, niet op alle plekken leidt dit tot een afname van doorgaand (sluip)verkeer in het buitengebied. Runderbochten blijft aantrekkelijk als sluiproute voor doorgaand verkeer. 

Met behulp van flankerende maatregelen kan mogelijk wel onderstaande gewenste verkeersbeeld bereikt worden:

  • Het realiseren van een veilige fietsroute voor schoolgaande jeugd op de Runderbochten (noord-zuid)
  • Verkeer in het buitengebied van Bergeijk geleiden naar gewenste routes (conform verkeersstructuur, tegengaan sluipverkeer) om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het buitengebied te vergroten.

De meest robuuste maatregel voor het weren van doorgaand verkeer op de Runderbochten is het (gedeeltelijk) afsluiten van de weg voor doorgaand verkeer.

Alle belanghebbenden op de Runderbochten (eigenaren en gebruikers van de aangrenzende percelen) zijn in een vroeg stadium betrokken bij de daadwerkelijke vormgeving van de afsluiting op de Runderbochten. Middels een enquête zijn diverse opties voor de locatie van de maatregel voorgelegd. De resultaten van de enquête zijn in een informatiebijeenkomst met belanghebbenden besproken. Uit deze informatiebijeenkomst kwam naar voren dat de gebruikers van de percelen de voorkeur hebben voor het gedeeltelijk afsluiten van de Runderbochten. Een volledige afsluiting voor al het gemotoriseerd verkeer leidt voor landbouwverkeer dat op de aangrenzende percelen moet zijn tot grote omrijdafstanden. Dit leidt tot economische schade bij de betreffende eigenaren en zorgt voor het verplaatsen van het probleem naar andere straten in de omgeving. Door de omrijdafstanden zou landbouwverkeer bij een volledige afsluiting namelijk langere door andere woonstraten in de omgeving moeten rijden om bij de percelen te kunnen komen.

Om deze reden is gekozen voor een gedeeltelijke afsluiting van Runderbochten voor gemotoriseerd verkeer middels een landbouwsluis. Dit is een fysieke, statische afsluiting voor verkeer met uitzondering van (brom)fietsers en landbouwverkeer.

De uitvoering staat gepland voor week 41, maandag 10 oktober 2022 start Mourik Infra met de werkzaamheden.  Mourik Infra zal circa 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden vooraankondigingen plaatsen.