Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid en vormen een bedreiging voor een gezonde en veilige leefomgeving. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik en het saneren van asbestdaken. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om uw asbestdak te verwijderen. 

Particulier

Als particulier mag u kleine hoeveelheden asbesthoudend materiaal zelf verwijderen. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Asbest saneren voor particulieren

Bedrijven

In Nederland moeten alle bedrijven en instellingen, ook boerenbedrijven, asbest laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 

Asbest saneren voor bedrijven

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor silicaatmineralen met een zeer fijne vezelstructuur. Het is een makkelijk te winnen, goedkope grondstof die bovendien eenvoudig te verwerken is. Asbest is namelijk trek- en slijtvast, brandvertragend, niet elektrisch geleidend, heeft goede isolerende eigenschappen en is bestand tegen zuren en logen.

Waar is asbest toegepast?

Geschat wordt dat 80 procent van alle asbest is toegepast in de bouw en verreweg het meeste in de vorm van asbestcementproducten. Ongeveer 75 procent van de asbestcement golfplaten is toegepast in de agrarische sector. Buiten de bouw is asbest toegepast in remvoeringen en koppelingsplaten van auto's, in treinen, schepen, procesinstallaties, gas- en waterleidingbuizen, wegen, consumentenproducten enz.

Wanneer werd het toepassen en gebruik van asbest verboden?

Vanaf 1 juli 1993 bestaat een totaalverbod op beroepsmatig verwerken van asbesthoudende producten, inclusief verkopen, importeren, bewerken en opnieuw toepassen.
Sinds 1 januari 2005 geldt een Europees asbestverbod, waardoor het produceren en op de markt brengen van asbesthoudend materiaal is verboden.

Ben ik tegen asbest verzekerd?

Eigenaren en omwonenden zijn veelal onder of helemaal onverzekerd. Verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden dusdanig veranderd dat mensen over het algemeen onvoldoende verzekerd zijn. Bij de opstalverzekeringen is asbest niet of maar deels nog verzekerd. Voor aansprakelijkheidsverzekeringen geldt nu al dat schade door asbest vaak niet meer verzekerd is. Burgers denken voldoende verzekerd te zijn maar zijn dat niet!

Wie moet actie ondernemen?

Een dakeigenaar is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest.

Wat weegt 1m2 asbest plaat?

1m2 asbest plaat weegt ongeveer 20 kilo.

Hoe gevaarlijk/risicovol is asbest?

Met of zonder verbod blijft asbest een groot risico. Enerzijds voor de gezondheid en anderzijds vanwege de onverzekerbaarheid. De hoge kosten bij incidenten, voor een belangrijk deel gedragen door gemeenten, blijven namelijk onveranderd. Als men langer gaat wachten met het saneren van de asbestdaken dan kan dat grote gevolgen hebben:

  • De daken verkruimelen langzaam en op een gegeven moment storten ze in en leiden zo tot hogere saneringskosten;
  • Momenteel bestaan ongeveer de helft van de eenvoudige bodemsaneringen in Noord- en Zuidoost Brabant als uit saneringen van asbest in de grond. Door te wachten zal er nog meer asbest op en in de grond terechtkomen;
  • Asbest van daken met schade zal op sommige plaatsen onder schoenen naar binnen worden gelopen, waar het gezondheidsschade kan veroorzaken;
  • De daken zijn over hun levensduur heen en gaan lekken. Dit kan een toename van branden als gevolg van kortsluiting in oude elektrische installaties betekenen;
  • De daken verkeren in slechte staat, stormschade zal alleen maar gaan toenemen; 
  • Dakeigenaren (en eigenaren van omliggende percelen!) zijn slecht of zelfs niet verzekerd voor schade;
  • In verlaten gebouwen kunnen beschermde soort dieren gaan wonen, waardoor toekomstige sanering duurder zal worden.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente Bergeijk wil graag bewoners stimuleren asbest zo spoedig mogelijk te verwijderen en is daarbij gebaat, want de gemeente is na 2024 verantwoordelijk voor de naleving van de wet. Door tijdig inwoners te bewegen om te saneren, voorkomt u toekomstige kosten.

Wel of geen asbestverbod?

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Om die reden heeft de overheid regels gesteld voor het gebruik van asbest. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wilde het verbod van asbestdaken per 2024 laten ingaan. Dat betekent dat voor die tijd de daken met asbest gesaneerd zouden moeten worden. Het asbestdakverbod heeft het in de Eerste Kamer niet gehaald. 

Waarom een asbestverbod?

De aanleiding voor het voorstel van een asbestdakenverbod was dat de Gezondheidsraad in 2010 adviseerde dat asbest gevaarlijk was dan eerder werd aangenomen. Naar aanleiding van dit advies is er vervolgens in overleg met de Tweede Kamer voor gekozen om de concentratie van asbestvezels in de leefomgeving verder te gaan beperken. Het recent herbevestigde oordeel van de Gezondheidsraad en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) geeft aan dat het eerdere advies van de Gezondheidsraad nog steeds geldt. Een andere belangrijke aanleiding voor de wens voor een verbod, waren de incidenten met asbestdaken. Bij brand komen asbestvezels vrij, die ook neerkomen buiten het terrein van de eigenaar van het betreffende gebouw, waardoor decentrale overheden en onschuldige omwonenden met hoge kosten en risico's worden geconfronteerd. 

Hoe nu verder zonder asbestverbod?

De Staatssecretaris gaat zich beraden en wil nog steeds vooruit. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat ze in overleg zal gaan met actieve provincies en actieve gemeenten. De Kamer heeft gevraagd om een plan. Er wordt gezocht naar een mix van instrumenten (mogelijk zonder verbod), die de verwijdering van de asbestdaken stimuleren. Zeer waarschijnlijk maakt het op te richten landelijke fonds daar deel van uit. De Staatssecretaris gaat voor het eind van 2019 met een plan komen.