Pagina opties

Groter

Gemeenteblad 2014, nr. 1 06-03-2014 1e wijziging legesverordening 2014

Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Bergeijk, elk voor zover hun bevoegdheden reiken;

gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A);

gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 6 februari 2014;

besluiten vast te stellen de volgende verordening:

eerste wijziging Legesverordening 2014

Artikel I

A. Artikel 2 wordt vervangen door:

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

B. Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

C. Hoofdstuk 10 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

Hoofdstuk 10 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

10.1 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:
10.1.1 van een nationaal paspoort: 
10.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95
10.1.3 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05
10.2.1 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 10.1.1 (zakenpaspoort):
10.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95
10.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05
10.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
10.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95
10.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05
10.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 51,05
10.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:
10.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 52,95
10.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 28,35
10.2.7 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 10.1.1 tot en met 10.2.8 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 47,05
10.2.8 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
10.2.8.1 Tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan niet-ingezetenen voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is €101,75
10.2.8.2 Tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan niet-ingezetenen voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 85,80
10.2.8.3 Tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan niet-ingezetenen bedraagt
t/m 17 jaar
vanaf 18 jaar

€ 65,40
€ 90,65
 

Artikel II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III

Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.
De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

Artikel IV

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Legesverordening 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014 en in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2014.

H.G.M. van de Vondervoort
De voorzitter (burgemeester),

W.A.C.M. Wouters
De secretaris,

J.M. van Dongen-Hermans
De griffier,