Pagina opties

Groter

Gemeenteblad 2014, nr. 17 22-12-2014 Verordening op de heffing en invordering van aansluitrechten riolering 2015

De raad der gemeente Bergeijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014
gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 4 december 2014.

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de: “Verordening op de heffing en invordering van aansluitrechten riolering 2015”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. aansluitvergunning: de vergunning, die is verleend op grond van de “Aansluitverordening Riolering Bergeijk”;
b. rechthebbende:
1. de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbare riool wordt of is gerealiseerd en in stand gehouden;
2. de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1 bedoelde personen.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

Onder de naam “aansluitrecht riolering” wordt een recht geheven van de rechthebbende, aan wie een aansluitvergunning op grond van de “Aansluitverordening Riolering Bergeijk” is verleend voor het tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting tussen het particuliere riool en de perceelaansluiting.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

Het recht, als bedoeld in artikel 2, wordt geheven van het aantal aansluitingen, waarvoor een aansluitvergunning is verleend.

Artikel 4 Tarieven

Het aansluitrecht riolering wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het aansluitrecht riolering wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van het aansluitrecht riolering wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand, die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze wordt opgelegd met de aanslag.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van aansluitrechten ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van aansluitrechten.

Artikel 10 Inwerkingstreding en citeerartikel

1. De “Aansluitrechtenverordening 2014”, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2013, wordt ingetrokken, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich hebben voorgedaan vóór de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing;
2. De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking;
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015;
4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Aansluitrechtenverordening 2015”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 18 december 2014 .


De gemeenteraad,

H.G.M. van de Vondervoort
Voorzitter

J.M. van Dongen-Hermans
De griffier