Pagina opties

Groter

Gemeenteblad 2014, nr. 19 22-12-2014 Wijziging van artikel 10 van de Verordening reclamebelasting 2014

De raad der gemeente Bergeijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 november 2014;
gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 04 december 2014.

besluit:

artikel 10 van de Verordening reclamebelasting 2014 te wijzigen als volgt:

Artikel 10 Termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 1 termijn welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 10 gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het tweede lid gestelde termijnen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 18 december 2014.


De gemeenteraad,

H.G.M. van de Vondervoort
Voorzitter

J.M. van Dongen-Hermans
De griffier