Pagina opties

Groter

Gemeenteblad 2014, nr. 21 30-12-2014 Wijziging in de afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2010

De raad der gemeente Bergeijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014;
gezien het advies van de commissie GZ d.d. 02 december 2014.

besluit:

gelet op de bepalingen van de “Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2010” en
gelet op de “wijziging Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2013”;

in de Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2010 de volgende wijzigingen toe te passen:

1. Artikel 3, eerste lid, onder e: de term “kunststof verpakkingen” te wijzigen in “verpakkingen van plastic, metalen (blik) en drankkartons”
2. Artikel 5, onder 1 te wijzigen in: het huishoudelijk restafval wordt tenminste eenmaal per 4 weken (na)bij elk perceel ingezameld

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 18 december 2014.


De gemeenteraad,

H.G.M. van de Vondervoort
Voorzitter

J.M. van Dongen-Hermans
De griffier