Pagina opties

Groter

Gemeenteblad 2014, nr. 3 15-07-2014 Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP 2014)

De raad der gemeente Bergeijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2014;
gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 12 juni 2014.

gelet op:
de Wet basisregistratie personen, artikel 3.8 en 3.9
de Wet bescherming persoonsgegevens

besluit:

Vast te stellen de verordening basisregistratie personen van de gemeente Bergeijk (Verordening BRP 2014)

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Bergeijk.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

1. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Bergeijk en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Bergeijk was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;
2. Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Bergeijk gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;
3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;
4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtig maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:
1. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en
2. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.
3. als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze Verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.
2. Deze verordening kan worden aangehaald als : “Verordening basisregistratie personen van de gemeente Bergeijk (Verordening BRP 2014)”
3. De huidige verordening “Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Bergeijk (Verordening BRP)” vastgesteld op 25 januari 2010 in te trekken.


Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 1 & 2 juli 2014

De gemeenteraad,

H.G.M. van de Vondervoort
De voorzitter (burgemeester)

J.M. van Dongen-Hermans
De griffier