Pagina opties

Groter

Gemeenteblad 2014, nr. 5 08-12-2014 3e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Bergeijk

De raad der gemeente Bergeijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2014;
gezien het advies van de commissie GZ d.d. 13 mei 2014.

besluit:

a. Geen herplantplicht meer opleggen bij waardevolle bomen die door een calamiteit verwijderd zijn of verwijderd moeten worden.
b. Het areaal waardevolle vlakken te herzien door alleen de waardevolle bomen daarin aan te wijzen. In combinatie met de bestemmingsplanvoorschriften bestaat er voldoende bescherming van waardevolle vlakken.
c. De Algemene Plaatselijke Verordening als volgt te actualiseren:

Artikel 4.11  Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

1. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een houtopstand te vellen of te doen vellen.
2. Het verbod geldt uitsluitend voor:
a. Houtopstanden opgenomen in “Lijst waardevolle bomen gemeente Bergeijk”;
b. Houtopstanden die geplant zijn in het kader van de herplantplicht zoals genoemd in  2.3 herplant-/ instandhoudingsplicht van het in artikel 4.10 genoemd document (vellen zonder vergunning van burgemeester en wethouders);
c. Houtopstanden in het buitengebied (buiten bebouwde kom Wegenverkeerswet) welke een stamdiameter van 40 cm (stamomtrek 126 cm) of meer gemeten op 1,30 meter boven maaiveld.
3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:
a. Houtopstand, die moet worden geveld krachtens artikel 7 van de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in 2.3 herplant-/ instandhoudingsplicht van het in artikel 4.10 genoemd document;
b. Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van regulier onderhoud;
c. Het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten, mits de betreffende boom of bomen deze cultuurvorm al hebben;
d. Houtopstanden welke worden geveld volgens een door gemeente Bergeijk goedgekeurd beheerplan of bestemmingsplan.

Artikel 4.12  Aanvraag vergunning

1. Een vergunning als bedoeld in artikel 4.11 van deze verordening dient te worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken;
2. Wanneer door of namens de Minister van Economische Zaken aan burgemeester en wethouders een afschrift is toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwen burgemeester en wethouders dit afschrift mede als een vergunningaanvraag;
3. Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictie beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 05 juni 2014.


De gemeenteraad,

H.G.M. van de Vondervoort
Voorzitter

J.M. van Dongen-Hermans
De griffier