Pagina opties

Groter

Gemeenteblad 2015, nr. 11 10-06-2015 Verordening elektronische kennisgeving gemeente Bergeijk

De raad der gemeente Bergeijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2015;

gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 13 mei 2015.

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening elektronische kennisgeving gemeente Bergeijk

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

  1. Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.
  2. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://www.officielebekendmakingen.nl.
  3. Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.
  2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Bergeijk.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk

van 28 mei 2015.

De gemeenteraad,


Griffier                                                          Voorzitter
J.M. van Dongen-Hermans                          H.G.M. van de Vondervoort