Pagina opties

Groter

Gemeenteblad 2015, nr. 2 25-03-2015 1e wijziging verordening op de heffing en invordering van leges 2015

De raad der gemeente Bergeijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2015;

gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 05 februari 2015.

besluit:

om in hoofdstuk 5, van de tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening 2015" van de gemeente Bergeijk, het onderdeel 5.3.1.1.5 als volgt te wijzigen:

"Indien de aanvraag genoemd in onderdeel 5.3.1.1 aangemerkt kan worden als een gecertificeerde aanvraag, wordt 60% van het van toepassing zijnde legestarief in rekening gebracht."

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 26 februari 2015.


De gemeenteraad,

H.G.M. van de Vondervoort
De voorzitter (burgemeester)

J.M. van Dongen-Hermans
De griffier