Pagina opties

Groter
A A

Rekenkamercommissie

 • Verordening rekenkamercommissie Bergeijk

 • Reglement van orde rekenkamercommissie Bergeijk

 • Onderzoeksonderwerpen

  De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de inwoners van Bergeijk én het bedrijfsleven worden allen in staat gesteld om, met een goede onderbouwing, onderwerpen voor te dragen voor onderzoek. In het geval van de raad en het college zal de rekenkamercommissie hierbij een actieve rol spelen. In andere gevallen zal ze een voornamelijk passieve houding aannemen. De rekenkamercommissie is geen ombudsman, maar streeft er wel naar om bereikbaar te blijven. De rekenkamercommissie zal dan ook continu de vinger aan de pols houden over wat er speelt binnen de gemeente Bergeijk. Hierbij laat zij zich niet alleen leiden door bestuurlijke stukken, maar ook door maatschappelijke thema's en signalen uit de bevolking. Als de keuze is gemaakt, wordt via het jaarlijkse onderzoeksplan teruggekoppeld wat de overwegingen waren om tot deze keuze te komen.

  De rekenkamercommissie wil graag continu van de inwoners en het bedrijfsleven van Bergeijk vernemen of zij onderwerpen in gedachten hebben waarvan zij van mening zijn dat de rekenkamercommissie deze nader zou kunnen of moeten onderzoeken.

  Als dit het geval is, kunt u dit melden bij de secretaris van de rekenkamercommissie, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Dit kan ook per e-mail: rekenkamercommissie@bergeijk.nl.

 • Onderzoeksplan

  De rekenkamercommissie voert zelf onderzoek uit en in de onderzoeken wordt altijd teruggekeken naar het verleden, met als nadrukkelijke bedoeling te leren voor de toekomst. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan op, waarin wordt aangegeven welke onderzoeken in uitvoering worden genomen. Bij het opstellen van dit onderzoeksplan roept de rekenkamercommissie de hulp in van anderen.