Pagina opties

Groter

Toekomst van Bergeijk

Toekomstvisie Bergeijk:

Samenwerking en eigen kracht

Betere samenwerking in de regio maar behoud van zelfstandigheid. Dat is in één regel de samenvatting van de Toekomstvisie die de gemeente Bergeijk in opdracht van de provincie heeft laten opstellen. Bergeijk ziet geen noodzaak of draagvlak in de gemeenschap voor een herindeling. Wel hecht men waarde aan goede samenwerking in en met de regio om de maatschappelijke opgaven, ambities en uitdagingen te kunnen realiseren. Participatie is een groot goed in Bergeijk, waarin dan ook blijvend geïnvesteerd zal worden. Het college van B&W heeft afgelopen week ingestemd met de toekomstvisie. Op 27 juni beslist de gemeenteraad over de visie en bepaalt daarmee de koers voor Bergeijk de komende jaren.

In de afgelopen maanden is een intensief proces doorlopen met inwoners, ondernemers, onderwijs, maatschappelijk middenveld,  omliggende gemeenten en gemeenteraad. In verschillende bijeenkomsten kon steeds gerekend worden op een hoge opkomst en positieve sfeer. Meer dan 250 inwoners dachten mee. Het resultaat is een gedegen onderbouwde  bestuurlijke toekomstvisie.

Stabiele gemeente

De toekomstvisie brengt uitgebreid in beeld wat de maatschappelijke opgaven, uitdagingen en ambities voor Bergeijk zijn en hoe deze op organisatorisch/bestuurlijk niveau het best kunnen worden aangevlogen. Samenvattend komt hieruit naar voren dat Bergeijk zich kenmerkt door een groot verenigingsleven en sterke sociale cohesie. Iedere kern heeft een uitstekend voorzieningenniveau. Problemen worden doorgaans op kernniveau opgelost. Bergeijk is bestuurlijk stabiel, financieel gezond en heeft een robuuste ambtelijke organisatie. Kortom, het gaat goed in Bergeijk. Dit kwam ook consequent terug tijdens alle bijeenkomsten en gesprekken met omliggende gemeenten.

Regionale samenwerking

Samenwerking in en met de regio (Kempen, Valkenswaard, Metropoolregio) is van groot belang om de Bergeijkse ambities, opgaven en uitdagingen te realiseren. Denk hierbij aan thema’s als bereikbaarheid, duurzaamheid, economie, toerisme en leefbaarheid. Bergeijk heeft altijd open gestaan voor duurzame samenwerking, maar is ook altijd kritisch wanneer wel of niet een samenwerking aan te gaan en onder welke condities. Dit heeft zijn consequenties gehad voor het beeld dat andere partners van de gemeente hebben.

Bruggen bouwen

Op basis van de toekomstvisie stelt het college van B&W daarom aan de gemeenteraad voor om in de toekomst de kracht en positie van Bergeijk in de regio in te zetten om bruggen te bouwen; om een trekkende rol te spelen om  de regio als geheel te versterken en partijen bij elkaar te brengen. Er is geen eenduidige ideale schaal voor alle maatschappelijke opgaven. Afhankelijk van de maatschappelijke opgaven zal gezocht moeten worden naar maatwerkoplossingen vanuit een regionale strategie. Dit is de richting die de toekomstvisie schetst:

  • Ga een open gesprek met de regio aan over de mogelijkheden voor samenwerking en bepaal gezamenlijk een nieuwe regionale strategie;
  • En blijf investeren in de eigen (participatie)kracht van de Bergeijkse samenleving.

De gemeenteraad van Bergeijk heeft op 27 juni 2017, bij unaniem besluit, de Toekomstvisie Bergeijk vastgesteld.

Deze toekomstvisie is gedeeltelijk mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant