Pagina opties

Groter

Veelgestelde vragen Commissie Bezwaarschriften

 • Wat doet de Commissie Bezwaarschriften?

  Indien bezwaar wordt gemaakt, vraagt het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk advies aan de Commissie Bezwaarschriften. De commissie brengt een onafhankelijk advies uit.

 • Hoe is het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften te bereiken?

  De secretaris van de Commissie Bezwaarschriften is mevrouw mr. Yentl van Bakel. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 0497 - 551 455 of op het e-mailadres: y.vanbakel@bergeijk.nl

 • Ik wil gebruik maken van de hoorzitting, maar ben op de zittingsdatum verhinderd, wat nu?

  Indien u op de zittingsdatum verhinderd bent, kunt u de voorzitter van de commissie verzoeken een andere zittingsdatum te bepalen. De voorzitter zal hiertoe alleen besluiten indien hiervoor een gegronde reden bestaat en andere bij de procedure betrokken partijen hierdoor niet in hun belangen worden geschaad. Van belang is dat u dit verzoek – onder opgave van redenen – zo spoedig mogelijk doet bij het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften. Voorwaarde voor verplaatsing van de hoorzitting is in ieder geval, dat u instemt met opschorting van de beslistermijn.

 • Zijn de hoorzittingen van de commissie openbaar?

  Ja, de hoorzittingen van de commissie zijn in principe openbaar. Slechts in bijzondere gevallen kan de voorzitter van de commissie besluiten dat het horen niet openbaar zal plaatsvinden. 

 • Zijn er ook andere partijen aanwezig bij de hoorzitting?

  Ja, alle partijen die betrokken zijn bij de procedure worden in principe voor dezelfde hoorzitting uitgenodigd. Slechts in bijzondere gevallen kan de voorzitter van de commissie besluiten om de partijen afzonderlijk van elkaar te horen. 

 • Kan ik getuigen en/of deskundigen meebrengen naar de hoorzitting?

  Ja dit is mogelijk, u wordt echter verzocht de commissie hierover vooraf te informeren. Dit kan door op het antwoordformulier aan te geven dat u getuigen en/of deskundigen naar de hoorzitting meebrengt.

 • Hoe verloopt de hoorzitting?

  Indien u zelf bezwaar heeft gemaakt, krijgt u tijdens de hoorzitting als eerste partij de mogelijkheid om te reageren op de stukken die u heeft ontvangen. Vervolgens wordt de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk in de gelegenheid gesteld te reageren op hetgeen u naar voren heeft gebracht. Daarna krijgen beide partijen nogmaals de mogelijkheid om op elkaar te reageren. Mogelijk stellen de leden van de commissie tussendoor vragen aan u en/of het bestuursorgaan. Indien u belanghebbende bent in de procedure, krijgt u slechts eenmaal de gelegenheid uw standpunt naar voren te brengen. Ook aan u kunnen de leden van de commissie eventueel vragen stellen.

 • Op basis van welke schriftelijk stukken zal de commissie oordelen?

  Het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk, zal het dossier aan de commissie verstrekken. Een kopie van dit dossier heeft u bij de uitnodiging ontvangen of zal later aan u worden toegezonden. Tot tien dagen voor de hoorzitting kunt u ook zelf stukken toevoegen aan het dossier. Deze stukken kunt u per post of digitaal toesturen aan de secretaris van de commissie. U dient er rekening mee te houden dat ook de overige partijen in de procedure een kopie van deze stukken zullen ontvangen.

 • Hoe verloopt de procedure na de hoorzitting?

  De secretaris maakt een verslag van de hoorzitting. In de meeste gevallen zal de Commissie Bezwaarschriften na de hoorzitting een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk. Een kopie van het verslag van de hoorzitting, maakt onderdeel uit van dit advies. Indien de procedure op andere wijze verder zal gaan, zal de voorzitter van de commissie dit tijdens de hoorzitting met u bespreken.

 • Wanneer brengt de commissie advies uit?

  De commissie brengt het advies zo snel mogelijk na de hoorzitting schriftelijk uit aan het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk. Zodra het advies is uitgebracht door de commissie, ontvangt u hierover een brief van de commissie. Bij deze brief ontvangt u geen kopie van het advies.

 • Hoe verloopt de procedure na het uitbrengen van het advies?

  Na het uitbrengen van het advies, zal de behandeling van uw zaak door de commissie aan het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk overgedragen worden. Het bestuursorgaan zal het advies van de commissie bestuderen en naar aanleiding daarvan een besluit op bezwaar nemen. Het bestuursorgaan zal u schriftelijk informeren over het genomen besluit. Bij deze brief ontvangt u een kopie van het advies en het verslag van de Commissie Bezwaarschriften. 

 • Wanneer kan ik het besluit van het bestuursorgaan verwachten?

  De Commissie Bezwaarschriften heeft geen invloed op – en  kan ook geen mededelingen doen over – het moment waarop het bestuursorgaan van de gemeente Bergeijk het besluit zal nemen. In principe dient het bestuursorgaan te beslissen binnen 12 weken na het ontvangen van het bezwaarschrift. Het bestuursorgaan kan deze termijn eenmalig verlengen met 6 weken. Indien de beslistermijn tijdens de behandeling van het bezwaarschrift opgeschort, dient u deze periode op te tellen bij de termijn waarbinnen het bestuursorgaan dient te beslissen.