Pagina opties

Groter

6 minuten AED

Binnen de gemeente Bergeijk willen we de overlevingskans bij een hartstilstand (blijvend) verhogen door middel van duurzame 6-minutenzones. Om dit te verwezenlijken, worden de kernen van Bergeijk onderverdeeld in zogenaamde 6-minutenzones waarbinnen burgerhulpverleners met een korte reanimatie- en AED-cursus in staat zijn binnen 6 minuten adequate hulp te verlenen (straal 400m’).

Per kern van Bergeijk wordt een 6-minuten werkgroep opgericht die zorg draagt voor duurzame 6-minutenzones in hun eigen dorp. Deze werkgroep ressorteert onder de dorpsraad. Met de inzet van 6-minutenwerkgroepen per dorpskern wil de gemeente Bergeijk de sociale betrokkenheid van mensen bij hun dorp en gemeente bevorderen door faciliteiten te creëren die de vaardigheden en kennis van reanimeren en een AED bedienen ontwikkelen en onderhouden.

Het handboek vormt de leidraad bij het uitvoeren van de plannen om de overlevingskans van slachtoffers in Bergeijk te verbeteren met behulp van de inzet van een Automatische Externe Defibrillator (AED).