Pagina opties

Groter

Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

Blauwe lucht met 3 windmolens en een zonneveld

Door de uitstoot van CO2 verandert het klimaat en dat heeft negatieve gevolgen zoals overstromingen, lange periodes van droogte en een stijging van de zeespiegel. Om klimaatverandering een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Ook de Nederlandse overheid ziet de noodzaak hiervan in en heeft als doel 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 en 95% in 2050. Het Nederlandse Klimaatakkoord wijst de gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid.

Regie in eigen handen

De gemeente Bergeijk werkt samen met inwoners en bedrijven aan een duurzame samenleving. Met de Kempengemeenten hebben we het doel om samen energieneutraal te worden. Dat betekent onder andere dat de energie die we met zijn allen in de Kempen gebruiken duurzaam wordt opgewekt. Voor het behalen van die doelstelling is het, naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, hoe dan ook nodig om grootschalig duurzame energie op te wekken met behulp van windturbines en zonnevelden. In dit kader heeft de gemeenteraad van Bergeijk tijdens de raadsvergadering op 23 april 2020 het beleid voor grootschalige zonne- en windenergie vastgesteld.

Wat heeft de gemeenteraad vastgesteld?

De gemeente Bergeijk heeft het beleid grootschalige zonne-en windenergie in de Kempen samen met de Kempengemeenten Eersel, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden ontwikkeld. Dit beleid bevat onder andere ‘spelregels’ over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt mag worden. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de omgeving maximaal betrokken wordt en dat de opbrengsten van zonne- en windparken eerlijk verdeeld worden.

Voorkeursgebied

De gemeenteraad van Bergeijk heeft op dit moment een locatie (voorkeursgebied) in Bergeijk aangewezen waar grootschalige zonne- en windenergie initiatieven ontwikkeld mogen worden. Dit is Bergeijk Zuid-West (ook wel bekend als ‘De Pielis’). Voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West is van 1 september 2020 tot en met 28 februari 2021 opengesteld voor het indienen van projectvoorstellen voor grootschalige zonne- en windenergie.