Pagina opties

Groter

Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

Blauwe lucht met 3 windmolens en een zonneveld

Door de uitstoot van CO2 verandert het klimaat en dat heeft negatieve gevolgen zoals overstromingen, lange periode van droogte en het stijgen van de zeespiegel. Om de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Ook de Nederlandse overheid ziet de noodzaak hiervan in en heeft als doel 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 en 95% in 2050. Het Nederlandse klimaatakkoord wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid.

Regie in eigen handen

Bergeijk werkt samen met inwoners en bedrijven aan een duurzame samenleving. Met de Kempengemeenten hebben we het doel om samen energieneutraal te zijn. Dat betekent dat de energie die we met zijn alle gebruiken in de Kempen duurzaam wordt opgewekt. Voor het behalen van die doelstelling is het naast energie besparen en zonnepanelen op daken, hoe dan ook nodig om grootschalig duurzame energie op te wekken met windturbines en zonnevelden. In dit kader heeft de gemeenteraad van Bergeijk op 23 april het beleid grootschalige zonne- en windenergie vastgesteld.

Wat heeft de gemeenteraad vastgesteld? 

De gemeente Bergeijk heeft dit beleid samen met de Kempengemeenten Eersel, Bladel, Oirschot Reusel-De Mierden ontwikkeld. Dit beleid bevat ‘spelregels’ over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de omgeving maximaal betrokken wordt en dat de opbrengsten van zonne- en windparken eerlijk verdeeld worden.

Locaties

De gemeenteraad heeft op dit moment een locatie (voorkeursgebied) in Bergeijk aangewezen waar grootschalige zonne- en windenergie initiatieven ontwikkeld mogen worden. Dit is in Bergeijk Zuid-West. Voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West zal per 1 september 2020 tot en met 28 februari 2021 opengesteld worden voor het indienen van projectvoorstellen voor grootschalige zonne- en windenergie. 

Wilt u meer weten?

In het najaar van 2020 organiseren we een bijeenkomst voor alle inwoners en geïnteresseerden uit Bergeijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt meer uitleg gegeven over het beleid, het proces en de plannen en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.  

Alle informatie over het project 'Grootschalige opwek zonne- en windenergie in de Kempen' is gebundeld op een gezamenlijke website:

www.zonenwindindekempen.nl