Pagina opties

Groter

Handreiking veehouderij en gezondheid 2.0

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad, in het kader van het uitwerken van actiepunten die voortvloeiden uit het 'Plan van Aanpak Aandachtslocaties', de volgende beleidslijn vastgesteld:

'Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning en verzoeken om aanpassing of wijziging van het bestemmingsplan die betrekking hebben op een veehouderij, vindt een gezondheidstoets plaats aan de hand van de 'Handreiking Veehouderij en Gezondheid'. Indien hieruit blijkt dat een nadere beoordeling door de GGD nodig is, zal deze worden aangevraagd.'

In de genoemde 'Handreiking Veehouderij en Gezondheid' is een stappenplan opgenomen waaruit blijkt wanneer er bij een ontwikkeling van een veehouderij een verhoogd risico voor de volksgezondheid aan de orde kan zijn. Bij het volgen van het stappenplan wordt duidelijk of een advies van de GGD wenselijk is.

In 2017 en 2018 is de handreiking geactualiseerd. Dit is gebeurd naar aanleiding van de onderzoekrapporten 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden' uit 2016 en 2017, de 'Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader 1.0' en de 'Memo Verordening ruimte Noord-Brabant en geitenhouderijen' uit 2017.

Op 3 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de geactualiseerde handreiking (“Handreiking veehouderij en gezondheid 2.0”) te hanteren bij het toetsen van aanvragen voor een omgevingsvergunning en ruimtelijke ontwikkelingen van veehouderijen.