Pagina opties

Groter
RSS

De Hobbel wordt mogelijk een fietsstraat

In Riethoven wordt al langere tijd geklaagd over geluids- en trillingsoverlast en overlast aangaande de snelheid op de Hobbel. De gemeente Bergeijk is hiervan goed op de hoogte en wil hier graag iets aan doen. De mogelijkheden om tot een snelle oplossing te komen om de overlast terug te dringen en het verbeteren van de verkeersveiligheid houden sterk verband met de ontwikkelingen van de N69 en de ontwikkelingen van de snelle fietsverbinding Bergeijk – stedelijk gebied. Het college gaat nu onderzoeken of de Hobbel een fietsstraat kan worden om de problemen op te lossen.

Gemeente Bergeijk kent een hoge fietsambitie, met als onderdeel het realiseren van een snelle fietsverbinding tussen Bergeijk en het stedelijk gebied. De gemeenteraad heeft hier eerder al een deel van de fietsverbinding waaronder de Broekhovenseweg en de Ploegpad, Boshovensestraat en Akkerweg tot aan de Bisschop Rythoviusdreef voor aangewezen. Het gedeelte tussen de Bisschop Rythoviusdreef en de Broekhovenseweg is in 2019 door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied. Met dit besluit heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor dit zoekgebied.

Mede door de nieuwe verkeerscijfers die meer inzicht geven in de situatie na de realisatie van de N69 is daarmee het tracé Hobbel weer in beeld gekomen als mogelijke fietsverbinding. Voorwaarde hiervoor is dan wel dat deze op het traject Hobbel/Broekhovenseweg (binnen de bebouwde kom) kan worden ingericht als fietsstraat. Uit nader onderzoek blijkt dit kansrijk te zijn.

Later dit jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen aangaande het voorkeurstracé voor de snelle fietsverbinding Bergeijk – stedelijk gebied.

Project Fietsverbindingen de Kempen

De Kempengemeenten werken intensief samen op het gebied van mobiliteitsopgaven en hebben gezamenlijk net als gemeente Bergeijk een hoge ambitie op het gebied van het realiseren van fietsverbindingen.

Namens de Kempengemeenten is gemeente Bergeijk kartrekker van het project Fietsverbindingen de Kempen. Onder dit project vallen de fietsverbindingen Reusel – stedelijk gebied, Bergeijk – stedelijk gebied en de inprikker Eersel – Duynenwater. In 2021 wordt ingezet om samen met de diverse dorps- en kernraden en industriegroep Eersel te komen tot een gedragen voorlopig ontwerp voor deze fietsverbindingen. Vanaf 2022 zal het project verder worden opgepakt om middels burgerparticipatie te komen tot een definitief ontwerp.