Pagina opties

Groter
RSS

Stevige impuls voor de transitie van het buitengebied in De Kempen

Het Huis van de Brabantse Kempen: De Kempen staat, net als heel Nederland, voor grote opgaven op het terrein van duurzame voedselproductie, klimaatadaptatie, duurzame energie en het versterken van de biodiversiteit. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, gebiedsgerichte benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. Alleen samen kunnen we deze enorme opgaven realiseren zodat we ook in de toekomst verantwoord kunnen oogsten en genieten van al het lekkers, moois en dierbaars wat de Kempen ons te bieden heeft. De gemeenten Eersel, Oirschot, Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden, Waterschap de Dommel, ZLTO, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant, HAS ‘s-Hertogenbosch en lokale groepen hebben de handen ineen geslagen, met organisatorische ondersteuning van Het Huis van de Brabantse Kempen, om deze opgaven te realiseren. Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voor proeftuinen de Kempen € 2.100.000,- aan deze samenwerking beschikbaar gesteld. De looptijd is per directe ingang tot en met 2023.

Samen maken we de Kempen

De proeftuinen hebben een sterke relatie met de thema’s uit de Strategische Kempenagenda 2019-2025. Deze proeftuinen bieden mogelijkheid om versneld de doelen uit de Kempenagenda te halen. Daarnaast bieden ze bij uitstek de gelegenheid om kennis en ervaring op te doen, om zo als voorbeeld te kunnen dienen voor andere beekdalen en (natuur)gebieden. De manier waarop we deze uitdagingen als regio aangaan is een unieke aanpak waarbij we samen kennis opdoen, borgen en
delen.

Samenwerken in drie proeftuinen

De komende jaren werkt De Kempen in samenhang aan drie proeftuinen:

  1. Proeftuin de Levende Beerze; verdieping op huidige samenwerking gebiedsontwikkeling Vessem – Middelbeers. Meer info vind u op: www.dommel.nl/levendebeerze of www.levendebeerze.nl
  2. Proeftuin Slimme landschappen; opstart nieuwe gebiedsontwikkeling rondom beekdal de Run waarin de gemeente Eersel en Bergeijk de handen ineengeslagen hebben om dit tot een succes te maken. Het verkennen van nieuwe gebiedsontwikkelingen rondom de beekdalen Groote Beerze (meer info: www.dommel.nl/grootebeerze), www.dommel.nl/reuseldemierden) en De Run (meer informatie: www.dommel.nl/run)
  3. Proeftuin Gebiedsontwikkeling Kroonvensche heide e.o.; integrale aanpak natuur- klimaat – landbouw en recreatiedoelen Bladel Zuid Aangevuld met lokale kennis en kunde zetten we Kempenbreed via de proeftuinen in op:
  • Het realiseren van een robuust ecologisch watersysteem;
  • Het versterken van de leefbaarheid en omgevingskwaliteit;
  • Herstel van bestaande en realisatie van nieuwe natuur; Het bieden van perspectief aan de agrarische sector in een veranderend landschap;
  • Ruimte bieden aan en begeleiden van eigenaarschap en ontwikkelkracht bij inwoners en ondernemers.
  • Ruimte voor aanpak beleidsdoelen, maar ook inzet op lokale doelen en versterken(be)leefbaarheid zoals LandArt projecten, de start van een dorpsmoestuin, recreatieve routes en het gezamenlijk aanplanten van landschapselementen.

Interbestuurlijk Actieprogramma Vitaal Platteland

De 2,1 miljoen die de Kempen ontvangt voor het versterken van het buitengebied komt uit ‘Het Interbestuurlijk Programma-Vitaal Platteland’ dat is een actieprogramma vanuit het Rijk dat het oplossen van gebiedsurgenties wil versnellen. In dit actieprogramma is voor de aanpak van urgenties op de zuidoostelijke zandgronden € 6.950.000,- gereserveerd. Ook streeft het programma een betere samenwerking van verschillende overheden na op basis van vier uitgangspunten:
a. (het faciliteren van) Leren door doen
b. (het aanbieden van passende) Wetgeving en (vraaggerichte) Experimenteerruimte
c. (vraaggerichte) Financiële inzet (op maat) en Dynamisch (integraal, flexibel, gebiedsgericht) Programmeren
d. (vraaggerichte en integrale inzet van) Kennis & Onderzoek