Pagina opties

Groter
RSS

Volgende fase voor bedrijventerrein Waterlaat Bergeijk

Waterlaat 7

Vanuit de behoefte van Bergeijkse ondernemers zijn we een jaar geleden gestart met het in ontwikkeling nemen van de uitbereiding van het bedrijventerrein op de Waterlaat. Samen met een klankbordgroep hebben we een visie opgesteld met uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan van dit gebied.

Het proces heeft daarna even stilgelegen door de landelijke stikstofdiscussie. Begin dit jaar is duidelijk geworden hoe we met stikstof om moeten gaan en hebben we een berekening gemaakt van het effect van nieuwe ontwikkeling op natuurgebieden waarbij voor Bergeijk vooral Keersopdal en de Plateaux van belang zijn. Uit de berekening bleek dat het bedrijventerrein alleen gasloos te realiseren is. Dit is dan ook als regel opgenomen in het bestemmingsplan. Het streven naar een duurzaam bedrijventerrein wordt daarnaast extra benadrukt in de ruime opzet van het plan. Er is relatief veel openbare ruimte wat de mogelijkheid geeft voor extra groen in de omgeving en groene bergingsvoorzieningen van het hemelwater. In lijn met het gemeentelijk beleid moeten alle bedrijven straks het hemelwater van gebouwen op eigen terrein bergen. Dat betekent dat, om overlast te voorkomen, bedrijven niet rechtstreeks op het openbare regenwaterriool zijn aangesloten. Een laatste bijzondere toevoeging aan het bestemmingsplan zijn de twee openbare parkeerlocaties voor in totaal ong. 260 auto’s. Hiermee creëren we parkeercapaciteit en willen we parkeren op straat zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast kunnen de parkeerterreinen worden gebruikt tijdens evenementen (op het evenemententerrein aan de zuidkant) en voor het tijdelijk bergen van regenwater na hevige regenval. 

Het opgestelde bestemmingsplan voor bedrijventerrein Waterlaat 7 ligt nog tot en met woensdag 8 april 2020 voor inspraak ter inzage. In verband met de coronacrisis kon de geplande informatieavond helaas niet doorgaan. Daarom hebben wij voor u een toelichting op het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan gemaakt. Deze kunt u lezen via www.bergeijk.nl/waterlaat7

Het bestemmingsplan is samen met de uitgevoerde onderzoeken digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op ‘Waterlaat, Bergeijk’ en klik vervolgens op de kaart op de locatie van het nieuw geplande bedrijventerrein, selecteer vervolgens aan de linkerzijde van het scherm ‘Bedrijventerrein Waterlaat 7, bestemmingsplan voorontwerp (2020-02-24)’, waarna aan de rechterzijde via ‘Documenten’ de diverse stukken zijn te raadplegen).