Pagina opties

Groter

Projectsubsidie

 • Wat is het?

  De projectsubsidie wordt verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kunnen wij nieuwe projecten en initiatieven op het terrein van welzijn, zorg, cultuur en sport stimuleren en ondersteunen en inspringen op actuele ontwikkelingen.  Het gaat om beperkte subsidiebedragen. Het voor projectsubsidies gereserveerde bedrag bedraagt jaarlijks € 20.000,-.

  Projectsubsidie,  aanvraag (DigiD_eHerkenning)

  Projectsubsidie , aanvraag (digitaal invullen, printen en ondertekend terugsturen)

 • Hoe werkt het?

  Met het formulier kunt u projectsubsidie voor het dit jaar aanvragen. Om uw subsidieaanvraag goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u het formulier juist en volledig invult en dat het formulier tijdig door de gemeente is ontvangen. Zonder ondertekening van het formulier en eventueel de gevraagde bijlagen wordt uw subsidieaanvraag niet ontvankelijk verklaard. Ook dient u er rekening mee te houden dat maar 50% van de kosten van het initiatief worden gesubsidieerd. De overige 50% dient zelf gefinancierd te worden middels cofinanciering.

  Indien u 6 weken voor aanvang van de te subsidiëren activiteit nog geen ontvangstbevestiging hebt ontvangen, dient u direct contact op te nemen met de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Een aanvraag voor projectsubsidie dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de te subsidiëren activiteit te worden ingediend. Te laat ontvangen en onvolledige aanvragen worden op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018 buiten behandeling gelaten. U ontvangt in dat geval geen subsidie.

 • Wat heb ik nodig?

  Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • Begroting van de activiteiten
  • Subsidie aanvraag aan derden

  Vraagt u voor de eerste keer projectsubsidie aan? Dan hebben we nog de volgende we extra stukken van u nodig:

  • Statuten
 • Achtergrondinformatie

  Beleid en regelgeving:

  • In de algemene subsidieverordening staan algemene spelregels over het subsidie instrument.
  • In het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 wordt het beleidskader van de gemeente t.a.v. subsidies beschreven en wordt ingegaan op de speerpunten van het beleid.
  • In het subsidiejaarprogramma wordt zowel inhoudelijk als financieel per subsidie een overzicht gegeven voor het jaar dat volgt. Naast subsidiebedragen worden in het jaarprogramma ook de voorwaarden en prestatieafspraken aangegeven die gelden. De subsidiebedragen komen voort uit de begroting.

  Algemene subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018

  Gemeente Bergeijk - Welzijnssubsidiebeleid 2019 - 2022

  Subsidiejaarprogramma 2020 gemeente Bergeijk