Pagina opties

Groter

Subsidie duurzame energie voor particulieren Bergeijk

 • Wat is het?

  In de gemeente Bergeijk is subsidie beschikbaar voor woningisolatie en energieopwekkende installaties in de bestaande woningbouw met als doel woningeigenaren te stimuleren om woningen beter te isoleren en om duurzame energie op te wekken.

  Subsidie duurzame energie, aanvraag (DigiD)

  Subsidie duurzame energie, gereedmelding 2019-2021 (DigiD)

 • Hoe werkt het?

  Welke kosten zijn subsidiabel?

  De materiaalkosten en installatiekosten van de maatregelen kunnen alleen in aanmerking komen voor de subsidie. Alle andere gemaakte kosten kunnen niet in rekening worden gebracht via de subsidieverordening.

  Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

  In de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen die u toe wilt gaan passen.
  LET OP: U kunt geen subsidie aanvragen voor maatregelen die al zijn uitgevoerd voordat de subsidieaanvraag wordt ingediend. U heeft recht op subsidie wanneer u wacht met uitvoeren totdat u een toekenning/beschikking heeft ontvangen.
  De verordening werkt dus niet met terugwerkende kracht.

  Subsidiebeschikkingen uit het jaar 2018 kunnen, mits zij aan de voorwaarden voldoen, uitgekeerd worden in 2019.

 • Wat moet ik doen?

  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering die u doet. Per kalenderjaar kunt u voor maximaal twee verschillende duurzame maatregelen subsidie aanvragen.

  Zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen

  De subsidie bedraagt 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,- voor zonneboilers en € 1000,- voor warmtepompen.

  Voor zonnepanelen bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,- in 2019, een maximum van € 500,- in 2020 en een maximum van € 250,- in 2021.

  HR++ dubbel glas

  Het aan te brengen HR++ dubbel glas heeft een maximale U-waarde van 1,2 W/m2K volgens de norm EN 1279. HR++glas op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie.

  Let erop dat u bij de aanvraag een (bouwkundige) tekening indient.

  De subsidie bedraagt 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,-.

  Muur-, dak- en vloerisolatie

  Een voorwaarde voor het toepassen van isolatie is dat het isolatiemateriaal een minimale Rd-waarde (m2W/K) heeft van 1,1 voor muurisolatie, 3,5 voor dak- en vloerisolatie. Isolatie bij bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

  Let erop dat u bij de aanvraag een (bouwkundige) tekening indient, waaruit de constructie van de (spouw)muur in de bestaande en de nieuwe situatie blijkt. Maatvoering van de spouwmuur en materiaalaanduiding zijn daarbij van belang.

  De subsidie bedraagt 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,- per duurzame maatregel.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen vier weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking staat in elk geval de maximale hoogte van de subsidie die wordt toegekend aan u. Ook de voorschriften en verplichtingen worden hierin opgenomen. Nadat een subsidiebeschikking is toegekend, dient u de maatregel binnen zes maanden te realiseren.

  U moet er rekening mee houden dat u de facturen van de installateur of aannemer zelf moet betalen. Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente Bergeijk. De benodigde gegevens staan vermeld in dit formulier.

  Wanneer alle voorzieningen conform afspraken zijn aangebracht, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.

 • Achtergrondinformatie

  • U bent eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk.
  • Uw woning is eerder opgeleverd dan 1 januari 2015
  • De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd of gestart.
  • U mag pas met de uitvoering van het werk beginnen nadat u een positieve beslissing hebt gekregen op uw subsidieaanvraag.
  • Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden en verplichtingen:
  1. In het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend, is nog niet eerder een aanvraag ingediend voor deze duurzame maatregel;
  2. De duurzame maatregel wordt geplaatst door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf;
  3. De aanleg of installatie van de duurzame maatregel is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.
    
  • De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van deze verordening, komen voor subsidie in aanmerking:
  1. Materiaalkosten.
  2. Installatiekosten.
    
  • Enkel het vervangen van enkelglas door HR++ dubbel glas komt in aanmerking voor de subsidieverordening.
  • De eigenaar kan per jaar subsidie ontvangen voor twee verschillende  duurzame maatregelen. In totaal wordt per woning maximaal € 1.750,00 subsidie per kalenderjaar verstrekt.
  • Een subsidie wordt per aangeschafte en geplaatste duurzame maatregel eenmalig verstrekt.
  • Uitsluitend duurzame maatregelen die in bestaande woningen, gebouwd voor 1 januari 2015, in de gemeente Bergeijk worden geplaatst, komen in aanmerking voor subsidie.
 • Links