Pagina opties

Groter

Terras plaatsen

 • Wat is het?

  • U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij uw horecabedrijf. Zelfs als u het terras op eigen terrein plaatst.
  • Vraag de vergunning ook aan als u een bloembak of straatmeubel wilt plaatsen.

  Als u schermen, daken of vlonders wilt plaatsen op uw terras dan kan het zijn dat u hiervoor een aparte bouwvergunning moet aanvragen.

 • Wat kost het?

  Daar de terrasvergunning onderdeel uitmaakt van de exploitatievergunning, zijn er aan een terrasvergunning geen kosten verbonden.

 • Wat moet ik doen?

  Een terras wordt aangemerkt als een lokaliteit behorende bij een horeca-inrichting. Het terras dient derhalve ook op de Drank- en Horecawetvergunning vermeld (incl. de oppervlakte) te staan. Een vergunning voor het plaatsen van een terras hoeft derhalve niet apart te worden aangevraagd. Op grond van uw Drank- en Horecawetvergunning en exploitatievergunning is het toegestaan een terras te plaatsen.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente maak dan binnen 6 weken bezwaar.

  Voorschriften verbonden aan het opstellen van een terras

  1. Het voetgangersgedeelte van de openbare weg mag gebruikt worden voor het plaatsen van een terras, mits de vrije (doorgangsruimte) minimaal 1.25 meter en de vrije ruimte boven dit gedeelte minimaal 2.20 meter bedragen;

  2. Ter breedte van elke nooduitgang moet een recht stuk trottoir tot aan het einde van het terras vrij blijven;

  3. Een terras mag nooit een nooduitgang blokkeren;

  4. Hulpverleningsdiensten en voetgangers dienen ongehinderde doorgang te hebben;

  5. Brandkranen moeten voor hulpverleningsdiensten vrij toegankelijk zijn;

  6. Het terrasmeubilair dient op de dagen en uren dat de inrichting gesloten is van de openbare weg te worden verwijderd, tenzij het bepaalde onder punt 1 gewaarborgd is;

  7. Het is niet toegestaan op het terras en / of in de openbare ruimte een permanent of tijdelijk tappunt in te richten. Bij bijzondere gelegenheden kan de burgemeester daarvan ontheffing verlenen;

  8. Op het terras mag geen (live) muziek ten gehore worden gebracht, tenzij hiervoor ontheffing is verleend op grond van een individuele of collectieve festiviteit.

  9. Het terras en de naaste omgeving daarvan moeten vrij gehouden worden van afval en andere ongerechtigheden afkomstig van of veroorzaakt door het gebruik van het terras;

  10. De exploitant van het terras is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat derden tengevolge van het gebruik van de terrasvergunning schade lijden; de exploitant wordt door de vergunning niet ontheven van zijn aansprakelijkheid tegenover derden;

 • Links