Pagina opties

Groter

Welzijnssubsidie

 • Wat is het?

  De welzijnssubsidie (waarderingssubsidie) wordt verstrekt voor jaarlijks terugkerende activiteiten die de gemeente van belang vindt, zonder deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden en zonder de uitvoering of de voortzetting ervan, van subsidiering afhankelijk te maken. De gemeente verstrekt een waarderingssubsidie voor een periode van maximaal 4 jaar.

  De welzijnssubsidie (budgetsubsidie) is een subsidie waarbij een instelling jaarlijks een bedrag krijgt toegewezen om een tevoren goedgekeurd activiteitenprogramma uit te voeren. Deze subsidiesoort is van toepassing op activiteiten die een structurele basis hebben in de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

  Welzijnssubsidie, aanvraag (DigiD_eHerkenning)

  Welzijnssubsidie, aanvraag (digitaal invullen, printen en ondertekend terugsturen)

 • Wat heb ik nodig?

  Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • Begroting van de activiteiten
  • Subsidie aanvraag aan derden

  Vraagt u voor de eerste keer een jaarlijkse subsidie aan? Dan hebben we nog de volgende extra stukken van u nodig:

  • Oprichtingsakte
  • Statuten
  • Jaarrekening met balans
  • Jaarverslag
 • Hoe lang duurt het?

  Eenmalige subsidie

  Het college beslist op een aanvraag om een eenmalige subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

  Jaarlijkse subsidie

  Het college beslist op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend.

 • Achtergrondinformatie

  Beleid en regelgeving:

  • In de algemene subsidieverordening Bergeijk 2018 staan algemene spelregels over het subsidie instrument.
  • Het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 is het beleidskader van de gemeente t.a.v. subsidies, hierin wordt ingegaan op o.a. de speerpunten van het beleid.
  • In het subsidiejaarprogramma wordt zowel inhoudelijk als financieel per subsidie een overzicht gegeven voor het jaar dat volgt. Naast subsidiebedragen worden in het jaarprogramma ook de voorwaarden en prestatieafspraken aangegeven die gelden voor iedere organisatie. De subsidiebedragen komen voort uit de gemeentelijke begroting.

  Algemene subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018

  Gemeente Bergeijk - Welzijnssubsidiebeleid 2019 - 2022

  Subsidiejaarprogramma 2020 gemeente Bergeijk