Pagina opties

Groter

Achter de Sleutel, Riethoven

Er is behoefte aan nieuwe woningen in Riethoven. Dit bleek heel duidelijk uit het woonwensenonderzoek dat de werkgroep Zorg in eigen Dorp in 2015 heeft uitgevoerd. Met name voor starters, senioren en inwoners met een beperking zijn nu te weinig woningen. Het lijkt erop dat inbreidingsgebied ‘Achter de Sleutel’ (Dorpsstraat/Gildestraat/Tonterstraat) de gewenste mogelijkheden hiervoor biedt.

Tijdens de eerste participatieavond op woensdagavond 12 april 2017 in de Rietstek zijn het project en de werkwijze nader uitgelegd. De presentatie kunt u onder aan deze pagina downloaden. Het is de bedoeling dat in de loop van de maand april de belangen en aandachtspunten beschreven worden en de verschillende varianten worden uitgewerkt en getoetst op financiële haalbaarheid.

Vervolg

In mei worden deze diverse varianten besproken met de klankbordgroep en vervolgens toegelicht aan alle betrokkenen tijdens een tweede participatieavond. Wellicht kan er dan ook al een voorkeursvariant worden gekozen.

Pas als blijkt dat de ontwikkeling zowel ruimtelijk, volkshuisvestelijk en financieel haalbaar is, volgt een verdere uitwerking met de gebruikelijke zaken als een programma van eisen, stedenbouwkundig plan, anterieure overeenkomsten, planologische procedure e.d. De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden te zijner tijd ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd. Overigens zullen ook de ander partijen een besluit over de haalbaarheid moeten nemen.