Pagina opties

Groter

Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven

Fietser fietsend langs de doelstellingen: 15 à 20 PJ energiebesparing mobiliteit in 2020, 15.000 banen erbij in 2020, in 2020 wekken minimaal 1 miljoen huishoudens en of mkb-bedrijven zelf energie op voor eigen gebruik,1,5 % energiebesparing per jaar, In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een RES (Regionale Energiestrategie). Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO² met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie.

De RES is een voorstel van iedere regio aan het Rijk hoe de regio bijdraagt aan een aantal onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Kortom, de regio’s zijn zelf aan zet om de energietransitie in hun gebied verder te helpen.

De energietransitie gaat iedereen aan. Daarom gaan we (de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven) in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties over de energietransitie. Op welke plaatsen in de regio is het grootschalig en duurzaam opwekken van energie mogelijk? Wat kunnen we doen om huizen en gebouwen te verduurzamen? En waar kunnen we energie besparen? Zo werken we samen aan een sterk onderbouwde RES voor iedereen!

De eerste stap die de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven moesten zetten was het opstellen van een startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES). Dit hebben ze gedaan in samenwerking met de twee waterschappen, de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis. In de startnotitie staat beschreven hoe de regio de RES organiseert, wie het proces aanstuurt, wie er aan de RES meewerkt, welke inhoudelijke thema’s in de RES aan bod komen, welke partners wanneer worden betrokken en hoe de tijdlijn eruitziet. De startnotitie is, in de periode december 2018-februari 2019 in alle gemeenteraden vastgesteld. Met deze vaststelling kunnen de bestuurlijke stuurgroep RES en het programmateam RES in thematische/inhoudelijke werkgroepen verder werken aan de bouwstenen voor de RES.

Startnotitie Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven

Infographic klimaatakkoord Regionale Energiestrategie