Pagina opties

Groter

Toelichting Aanwijzingsbesluit recreatiepark “De Zwarte Bergen”

Op 29 januari 2019 heeft de burgemeester van Bergeijk een aanwijzingsbesluit genomen. Daarin is bepaald dat voor de exploitatie van Recreatiepark “De Zwarte Bergen” te Luyksgestel een exploitatievergunningsplicht geldt. De aanwijzing is 5 jaar geldig.

De aanwijzing betekent concreet dat een partij die het recreatiepark wil exploiteren, daarvoor eerst een vergunning moet aanvragen bij de burgemeester. Daarmee wil de burgemeester invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de exploitant en op de exploitatie van het recreatiepark zelf. De reden hiervoor is dat uit diverse studies en onderzoeken, zoals van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, van de politie en de Provincie Noord-Brabant, naar voren komt dat op recreatieparken een verhoogd risico bestaat op illegale activiteiten, waaronder mensenhandel, drugshandel- en productie en illegale prostitutie. Dit tast de leefbaarheid in de gemeente aan. De burgemeester wenst dat te voorkomen en wenst in te kunnen grijpen als illegale activiteiten op het recreatiepark plaatsvinden.

De gemeenteraad heeft de burgemeester de bevoegdheid gegeven in artikel 2:40a van Algemene Plaatselijke Verordening (APV), om gebieden, gebouwen en/of activiteiten aan te wijzen waarvoor een exploitatievergunningsplicht geldt. In de bepaling staan criteria geformuleerd waaraan de aanvraag voor een exploitatievergunning wordt getoetst. Die toets heeft vooral betrekking op de exploitant. Zo mag de exploitant niet van slecht levensgedrag zijn. Ook moet de aanvraag in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie. Wordt niet aan deze criteria voldaan, dan kan de burgemeester weigeren de exploitatievergunning aan de exploitant te verlenen. Anderen dan de (beoogde) exploitant zullen van het aanwijzingsbesluit niets merken.

Het aanwijzingsbesluit van 29 januari 2019 is nog geen besluit op een aanvraag van een beoogde exploitant om een exploitatievergunning. Het is alleen het besluit om de ‘exploitatievergunningsplicht’ voor de exploitatie van het recreatiepark te activeren. Zodra het aanwijzingsbesluit in werking is getreden – de dag nadat deze is gepubliceerd – geldt de exploitatievergunningsplicht voor (alléén) degene die de exploitatie van recreatiepark “De Zwarte Bergen” op zich nemen.