Pagina opties

Groter

Waarom verandering op de Zwarte Bergen?

Er doen veel verhalen de ronde over het stoppen van vakantiepark De Zwarte Bergen in Luyksgestel. Hieronder een toelichting vanuit het college.

De vorige eigenaar, Zwarte Bergen BV, vertegenwoordigd door de heer van den Heuvel,  kampt met gezondheidsproblemen en wil het park al jaren verkopen. Daartoe heeft hij een ter zake deskundige partij ingeschakeld, echter zonder succes.Tevens was de exploitatie van het park zorgelijk. Om die reden is er ook al jaren niet meer geïnvesteerd in het park. Dat is ook duidelijk zichtbaar op het park. Er is daardoor een reëel risico dat het park verloedert met ongewenste gevolgen als permanente bewoning en ondermijning. Dat risico werd versterkt doordat vorig najaar  van den Heuvel het park in ruim 300 individuele percelen te koop heeft aangeboden. U kunt zich voorstellen dat met 300 verschillende eigenaren de recreatieve functie verloren gaat en het toezicht op het park (welhaast) onmogelijk zou worden. De verkoopakte van de gemeente Luyksgestel uit 1973 bepaalde dat de gemeente aan opsplitsing van het perceel goedkeuring zou moeten verlenen. Die goedkeuring hebben we niet verleend, waardoor de opsplitsing is voorkomen. Centrale exploitatie is en blijft geborgd. Om dit voor de toekomst beter te borgen hebben wij ( in december 2017)  besloten ons bestemmingsplan te gaan aanpassen zodat goed geregeld wordt dat er een centrale exploitatie van het park vereist is. Dit is ondertussen gebeurd en is vastgesteld door de raad op 20 december 2018.

De dreigende verkaveling, de neergaande exploitatie van het park en de stagnerende verkoop  waren voor de gemeente wel gronden waardoor onze zorgen toenamen. Om die reden hebben wij besloten om actief mee te gaan denken over de toekomst van het park. Onze doelstelling was enerzijds ongewenste ontwikkelingen voorkomen en anderzijds te zoeken naar een functie die past op de locatie, bijdraagt aan de voorzieningen in Bergeijk, economisch stabiel is en daardoor een laag risicoprofiel heeft. Uit de verkenningen die hieruit zijn voortgekomen is gebleken dat voorzetting van de Zwarte Bergen als camping geen haalbare kaart is.

Dat is onlangs nog eens bevestigd door een onderzoek van de provincie waaruit blijkt dat er in Brabant veel recreatieparken (campings) zijn met te weinig perspectief. Dat betreuren we ten zeerste. Bergeijk is een toeristische gemeente en de locatie is uniek, zo midden in het groen. Echter, het is niet realistisch vast te blijven houden aan het vinden van een koper die stevig in het park investeert als camping. Zie onderzoek van de provincie: (https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/oktober/onderzoek-vakantieparken;-een-derde-heeft-te-weinig-perspectief)

Uit de verkenning van IBOU (Maessen en de Bonth) blijkt dat er mogelijk investeerders  zijn voor een combinatie van een hotel  en  zorg met daarnaast shortstay voor mensen die tijdelijke huisvesting zoeken in een hoger segment  en studentenhuisvesting. Het betreft een ambitieuze ontwikkeling, waar investeerders mee aan de slag willen, maar waarvan de haalbaarheid op dit moment nog niet voldoende vast staat. Daarvoor zal in verder overleg met de provincie, de regio en (toekomstige) ontwikkelaars/beleggers tot een meer uitgewerkt plan gekomen  moeten worden. Hierdoor wordt ook een  betere inschatting op haalbaarheid mogelijk .

Nu duidelijk is dat voortzetting als camping geen toekomst  heeft en er perspectief is op een andere invulling breekt er een periode van transitie aan. In die tijd wordt de camping afgebouwd en ontmanteld waardoor het over een aantal jaar klaar is voor een nieuwe, duurzame, invulling. Wij begrijpen dat dit voor de huidige recreanten een ingrijpende verandering is.  Daarom wil de gemeente de ruime transitie periode en hebben wij met de nieuwe eigenaar Werkconsult afgesproken dat zij met de huidige gebruikers in gesprek gaan en ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld het zoeken naar een andere locatie of het verplaatsen van een stacaravan.

De komende 3 jaar wordt dan ook gebruikt voor de transitiefase en het ontwikkelen van nieuwe plannen. Uiteraard zullen wij onze inwoners betrekken bij het ontwikkelen van die plannen. Begin april zijn hiertoe een drietal Werkateliers georganiseerd. Daarnaast hebben IBOU/Werkconsult ook een bijeenkomst met de VVE, de eigenaren van de recreatiewoningen gehad.

Er breekt  nu dus een periode aan van veranderingen. We begrijpen dat het voor sommige mensen als ingrijpend wordt ervaren. Echter, we doen dit vanuit het belang voor onze gemeente. Ons doel is dat wij een nieuwe ontwikkeling krijgen op de plek van de Zwarte Bergen waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Dat is het belang van de gemeente: een duurzame toekomstbestendige oplossing voor Bergeijk.