Pagina opties

Groter

Toelichting voorlopig ontwerp fietspad Luyksgestel-De Weebosch

Door op de afbeeldingen te klikken kunt u deze vergroten.

Inleiding

Een fietspad tussen Luyksgestel en de Weebosch is een lang gekoesterde wens van zowel de gemeenteraad als de dorpsraden van Luyksgestel en de Weebosch. In de afgelopen jaren zijn verschillende stappen gezet als het gaat om de realisatie van een goede fietsverbinding. Hierbij een korte update van de stand van zaken en informatie over de ligging van de fietsverbindingen.

Fietsambitie

Fietsambitie

De fietsverbinding Luyksgestel-De Weebosch maakt samen met vijf andere fietsverbindingen onderdeel uit van de fietsambitie van de gemeente Bergeijk.

Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de fietsambitie 2019-2022. Deze fietsambitie is in nauw overleg met de dorps- en kernraden van de gemeente Bergeijk tot stand gekomen. Met de vaststelling van de fietsambitie is ook ingestemd met de voorkeurstracés voor de zes fietsverbindingen.

Naast de vaststelling van de voorkeurstracés is ook ingestemd met de volgorde van aanleg van de zes fietsverbindingen. De raad heeft ervoor gekozen om de fietsverbindingen Luyksgestel-De Weebosch en Bergeijk-Stedelijk gebied, de hoogste prioriteit te geven en opdracht te geven om te starten met de planvorming van deze fietsverbindingen. Als het financieel/organisatorisch gelijktijdig uitvoeren niet mogelijk is, dan gaat de fietsverbinding Luyksgestel-De Weebosch voor.

Dit document heeft uitsluitend betrekking op de fietsverbinding Luyksgestel-De Weebosch.

Voorkeurstracé fietsverbinding Luyksgestel-De Weebosch

Aan de hand van nader onderzoek naar de tracémogelijkheden is in overleg met de dorps- en kernraden en de gemeenteraad ervoor gekozen om het traject Hoge Rijt van komgrens Luyksgestel tot komgrens De Weebosch als voorkeurstracé te kiezen. Deze keuze is mede gemaakt op basis van ruimtelijke inpassing, verkeersveiligheid, reistijd, sociale veiligheid en comfort.

Het voorkeurstracé is gekozen uit meerdere onderzochte alternatieven en scoorde ten opzichte van de andere alternatieven het hoogst. Bij de andere alternatieven valt te denken aan fietsverbindingen via de Zwarte Bergendreef en Rijerscheweg richting De Weebosch.

Varianten en uitgangspunten

Na de vaststelling van het voorkeurstracé zijn de varianten bekeken ten aanzien van de fietsvoorziening. Zo kan er gekozen worden voor:

1. Aan twee zijden van de weg een éénrichtingsfietspad;
2. Aan één zijde van de weg een tweerichtingenfietspad;
3. Fietsstraat.

Aan de fietsverbindingen zitten kwaliteitseisen voor een minimaal en maximaal profiel van het fietspad. Dit heeft een relatie met de hoeveelheid fietsverkeer. Uitgangspunt voor de gemeente Bergeijk is maximaal profiel, tenzij niet inpasbaar.


Bij de afweging van een één of twee richtingen fietspad wordt gezien comfort en veiligheid gekeken naar oversteekbewegingen, herkomst en bestemming van fietsverkeer, tegemoetkomend verkeer, zijwegen en uitritten. Gezien de ruimtelijke inpassing wordt gekeken naar bebouwing, watergangen, bomen, kabels en leidingen, bestemmingsplan en grondpositie.

Rekening houdend met bovenstaande mogelijke varianten en bovengenoemde uitgangspunten is voor de fietsverbinding Luyksgestel-De Weebosch, in overleg met de raads- en commissieleden en dorps- en kernraden de keuze gevallen op de realisatie van variant 1, namelijk aan twee zijden van de weg een éénrichtingsfietspaden tussen de komgrens van Luyksgestel en de Komgrens van De Weebosch.

Keuze fietsverbinding Luyksgestel-De Weebosch

Bij de realisatie van twee éénrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg wordt uitgegaan van een breedte van een fietspad van 2,5 meter en een tussenberm van minimaal 2,5 meter breed.

De fietser krijgt voorrang bij zijstraten/zandpaden en uitritten. Ter hoogte van de aansluitingen met de komgrenzen wordt een verkeersveilige overgang tussen fietspad en weg gerealiseerd.

               

Voorlopig ontwerp

Met het voorlopig ontwerp is het ruimtelijke effect van de gekozen maatregel, twee éénrichtingsfietspaden inzichtelijk en is ook het effect op particuliere eigendommen bekend.

Ter info: de maatvoering die naast de fietspaden staat, is de benodigde afstand vanaf de rand van de weg tot het perceel dat benodigd is om de twee éénrichtingsfietspaden te kunnen realiseren.

Bestemmingsplan

Op dit moment is het ontwerpbestemmingsplan voor de fietsverbinding Luyksgestel-De Weebosch in voorbereiding. Naar verwachting zal het ontwerp in de periode juni/juli ter inzage worden gelegd. In het najaar van 2020 verwachten wij het bestemmingsplan definitief vast te kunnen stellen, zodat het begin 2021 onherroepelijk kan zijn als er geen beroep tegen het bestemmingsplan wordt ingesteld.

In het kader van het bestemmingsplan moeten ook diverse onderzoeken plaats vinden. Het kan zijn dat u als aanwonende of grondeigenaar binnenkort verzocht wordt om toestemming te verlenen om onderzoek op uw perceel mogelijk te maken.

Grondverwerving

De benodigde grond voor de realisatie van de twee éénrichtingsfietspaden is inzichtelijk. Vanaf nu zullen ook de eerste gesprekken worden opgestart ten aanzien van de grondverwerving. Om tot aanleg van de twee éénrichtingsfietspaden over te kunnen gaan dienen de gronden in eigendom te zijn van de gemeente.

Als u gronden in eigendom heeft die geraakt worden door de aanleg van het fietspad, zult u benaderd worden door de gemeente (telefonisch dan wel schriftelijk). Als u niet wilt wachten hierop kunt u natuurlijk ook zelf contact opnemen met de gemeente. De contactgegevens van de gemeentelijke grondverwerver staat onderaan dit document.

Aanbesteding, gunning en realisatie

Eind 2020 verwachten we de aanbesteding te kunnen afronden zodat we eind 2020-begin 2021 het werk voor de realisatie van de fietspaden kunnen gunnen. Daarna verwachten we begin 2021 te kunnen starten met de uitvoering van de aanleg.