Pagina opties

Groter

Buitenplanse ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing (vroeger werd dit ‘vrijstelling’ genoemd) verlenen van een bestemmingsplan. Dit noemen we ook wel ‘buitenplanse’ ontheffing’.

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

In het Bro staat exact voor welke gevallen het college ontheffing kan verlenen. Daarbij kunt u denken aan: aan- en bijgebouwen bij bestaande woningen, kleine gebouwtjes voor openbare nutsvoorziening, openbaar vervoer of het wegverkeer, kleine kassen en bedrijfsgebouwen van lichte constructie met een agrarische bestemming. Ook bijvoorbeeld de wijziging van het gebruik van een winkelfunctie in een kantoorfunctie valt hieronder.

Besluit op aanvraag buitenplanse ontheffing

Het college moet zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen vier weken nadat uw aanvraag ontvangen is, een beslissing nemen om een ‘buitenplanse’ontheffing. De beslissing is óf starten van de procedure om de ‘buitenplanse’ontheffing te verlenen óf het weigeren van de aangevraagde ’buitenplanse’ ontheffing. Als de ‘buitenplanse’ ontheffing geweigerd wordt, kunt u hiertegen een bezwaarschrift bij het college indienen.

Indienen zienswijzen

Als het college positief beslist op een aanvraag, ligt het ontwerp van de ‘buitenplanse’ ontheffing zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen bij het college. Na deze zes weken beslist het college binnen vier weken of de aangevraagde ‘buitenplanse’ ontheffing verleend wordt. Een verleende ‘buitenplanse’ ontheffing ligt weer zes weken ter inzage. Hierna treedt de ontheffing in werking.

Beroep

Meestal loopt een ‘buitenplanse’ ontheffing gelijk met een aanvraag voor een bouwvergunning. In een dergelijke situatie telt de beslissing op beide aanvragen als één besluit. Hierdoor kunt u tegen de verleende ‘buitenplanse’ ontheffing én bouwvergunning geen bezwaarschrift meer bij het college indienen. Binnen zes weken kunnen belanghebbenden tegen de verleende ‘buitenplanse’ ontheffing én bouwvergunning alleen beroep instellen bij de Rechtbank. Zij moeten dan wel eerder een zienswijze bij het college hebben ingediend. Vervolgens is tegen de uitspraak van de Rechtbank nog hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk.

Hoe weet u wat er is aangevraagd?

Iedere keer als een ‘buitenplanse’ ontheffing ter inzage ligt en/of een besluit wordt genomen, publiceren we dat op de gemeentepagina in de Eyckelbergh. U kunt hiervan ook op de hoogte blijven door wekelijks de bekendmakingen te lezen op deze website.