Pagina opties

Groter

Aansluiten en of lozen op de riolering

Aansluiten

Als u op het gemeentelijk riool wilt aansluiten heeft u instemming of een rioolvergunning nodig van de gemeente. In Nederland heeft elk perceel dat binnen 40 meter van de gemeentelijke riolering ligt de wettelijke verplichting hierop aan te sluiten. Deze verplichting is om te zorgen dat het afvalwater zoveel mogelijk gezuiverd wordt voordat het in het oppervlaktewater of de grond terecht komt. Indien een perceel verder dan 40 meter van de riolering ligt geldt een andere wettelijke verplichting om te voorkomen dat water ongezuiverd wordt geloosd.

Aanvraag rioolaansluiting

Lozen

Bepaalde bedrijven die hun afvalwater via de riolering willen lozen moeten hiervoor een milieuvergunning aanvragen bij de gemeente. Particulieren en overige bedrijven hoeven geen milieuvergunning aan te vragen, maar moeten wel een toestemming/rioolaansluitvergunning hebben. Voor meer informatie: www.omgevingsloket.nl.

HNO (Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen)

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van woningen of bedrijven of de aanleg van parkeerterreinen en wegen, neemt de hoeveelheid verharding vaak toe. Het waterschap vindt het belangrijk dat deze verhardingstoename niet leidt tot een versnelde afvoer van het regenwater. De ontwikkeling dient daarom ‘hydrologisch neutraal’ te zijn. Concreet betekent dit dat:

  • De afvoer uit het gebied niet toeneemt;
  • De omvang van de grondwateraanvulling gelijk blijft of toeneemt;
  • De grond- en oppervlaktewaterstanden in de omgeving gelijk blijven of verbeteren.