Pagina opties

Groter

(Grond)water onttrekken of lozen

Onttrekken van grondwater

Als u grondwater wilt onttrekken heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een (bouwput)bemaling, voor beregening van gewassen of een grondwatersanering. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of in speciale gevallen de provincie). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Alle informatie over het onttrekken van grondwater vindt u op: 

www.dommel.nl

Wanneer, bijvoorbeeld ten behoeve van bemaling/sanering/bronnering ook op de gemeentelijke riolering wordt geloosd, is ook toestemming van de gemeente nodig.

Onttrekken uit oppervlaktewater

Wanneer u water wilt onttrekken uit het oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, heeft u mogelijk een watervergunning nodig. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of door Rijkswaterstaat wanneer u water wilt onttrekken uit de grote rivieren of een kanaal). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Alle informatie over het onttrekken van oppervlaktewater vindt u op: 

www.dommel.nl

Lozen in de bodem

Voor een lozing in of op de bodem vanuit een inrichting is het Wm (Wet milieubeheer)-bevoegd gezag ook bevoegd voor de bodemlozing. Buiten inrichtingen is de gemeente het bevoegd gezag voor lozingen op en in de bodem, met uitzondering van de, in de Provinciale Milieuverordening (PMV) aangewezen gebieden (bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden) waarbij de provincie bevoegd gezag is.

Lozen van water op oppervlaktewater

Als u water (grondwater, hemelwater, (bedrijfs)afvalwater) wilt lozen op oppervlaktewater heeft u mogelijk een watervergunning nodig. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor de lozing van kleine hoeveelheden regenwater, is geen vergunning nodig. Hiervoor is een melding voldoende van de voorgenomen activiteit voldoende. Alle informatie over het lozen van (afval)water op oppervlaktewater vindt u op: