Pagina opties

Groter

Riolering en water in Bergeijk

Het rioleringssysteem van de gemeente Bergeijk bestaat uit de volgende onderdelen: 

Riolering binnen de bebouwde kom
Gemengd 118 km
Vuil water (DWA) 10 km
Regenwater (RWA) 16 km
Aantal kolken 8700
Gemalen 26 stuks
Externe overstorten / uitlaten
Gemengd riool 20 stuks
Regenwater 19 stuks
Randvoorzieningen
Bergbezinkvoorzieningen 9 stuks
Overige voorzieningen 6 stuks

Riolering in het buitengebied            
Totale lengte drukriolering 85 km
Aantal pompunits 224 stuks
Aantal IBA's 27 stuks

Stelseltypen

Het afvalwater in de bebouwde kom van de gemeente wordt ingezameld en getransporteerd. Hiervoor worden verschillende typen riolering toegepast. 

Voorziening Toelichting
Gemengd riool Rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door één leidingstelsel wordt getransporteerd.
In totaliteit is 120 km gemengde riolering in Bergeijk aanwezig.
Vuilwater riool (DWA) Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag.
In totaliteit is 9 km vuilwater riolering in Bergeijk aanwezig.
Regenwater riool (RWA) Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag.
In totaliteit is 10 km hemelwater riolering in Bergeijk aanwezig.

Overstorten, randvoorzieningen en uitlaten

Bij hevige neerslag kan het voorkomen dat de afvoer- en bergingscapaciteit van het gemengde rioolstelsel niet toereikend is. Op deze momenten treden ‘overstorten’ in werking en wordt het overtollige afvalwater op een watergang geloosd. Op 20 locaties in Bergeijk is een riooloverstort aanwezig. Om te voorkomen dat de riooloverstorten de waterkwaliteit verslechteren zijn op een aantal locaties speciale bergbezinkvoorzieningen aangelegd om de vuilgraad en het volume overstortend water te beperken. Deze ondergrondse bakken vangen bij hevige regen het gemengde afvalwater op (bergen), zodat er minder vervuild water in de sloten en vijvers terecht komt.  Bovendien zakt het vuil naar de bodem van de voorziening (‘bezinken’). Het water dat toch overloopt is dan schoner. In Bergeijk zijn 9 bergbezinkvoorzieningen aanwezig en 6 voorzieningen met een gelijksoortige functie.

Hemelwaterriolen lozen het schone ingezamelde water bij kleine en forse regenbuien op het watersysteem. De lozingspunten noemen we ‘uitlaten’. Op 19 locaties in Bergeijk is een riooloverstort aanwezig.

Pompen en gemalen

In het bebouwde gebied wordt het afvalwater grotendeels onder vrij verval afgevoerd. Om hoogteverschillen of lange transportafstanden te overbruggen is op een aantal locaties een pomp nodig. De pomp(en) en de bijbehorende besturingskast noemen we een gemaal. In totaliteit zijn 26 (hoofd)gemalen aanwezig in de gemeente Bergeijk.

In het buitengebied zijn de transportafstanden te groot voor vrij verval riolering. Voor het afvoeren van het afvalwater zijn in Bergeijk daarom 220 kleine pompputjes aanwezig, die onderling zijn verbonden met persleidingen. Dit systeem noemen we drukriolering. Op vier plaatsen in het buitengebied zijn voorzieningen voor de individuele inzameling- en zuivering van afvalwater aanwezig, zoals bijvoorbeeld een septic tank.

Grondwater

Grondwaterproblemen kennen in de praktijk diverse oorzaken en oplossingen: toename van neerslag, onvoldoende oppervlaktewater of een te hoog oppervlaktewaterpeil, storende bodemlagen, stopzetting van grondwateronttrekkingen en vervanging van oude riolen. Inzicht in de grondwatersituatie binnen het stedelijke gebied is essentieel om te kunnen onderzoeken of de overlast wordt veroorzaakt door te hoge grondwaterstanden. Daarnaast kan door monitoring nagegaan worden of wateroverlast een incidenteel of een structureel karakter heeft.

Om het noodzakelijke inzicht te verkrijgen in de grondwatersituatie heeft de gemeente Bergeijk een permanent grondwatermeetnet dat op dit moment bestaat uit 45 meetlocaties waar elke twee weken de grondwaterstand wordt gemeten.

Oppervlaktewater

Waterschap de Dommel is verantwoordelijk voor het beheer van alle oppervlaktewateren in haar beheergebied. Via bijgaande link kunt u de ligging en kenmerken van het watersysteem in zien.