Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en/of besluiten van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie opvragen over het beleid en/of besluiten van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Verschil tussen Wob-verzoek en een Who-verzoek

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

U kunt uw verzoek schriftelijk of mondeling indienen. De gemeente Bergeijk neemt verzoeken die na 1 mei 2014 per e-mail of per fax zijn binnengekomen niet in behandeling. Dit heeft het college op 15 april 2014 besloten.

Wat kost het?

Op grond van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur mogen wij een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Voor de kosten verbonden aan een Wob-verzoek verwijzen wij naar de legesverordening.

Hoe werkt het?

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Wat moet ik doen?

U dient het Wob-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.

Verzoeken ingediend per e-mail of per fax worden niet in behandeling genomen. Dit heeft het college op 15 april 2014 besloten.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Meer informatie over de Wob, - zoals de kosten die met een aanvraag gepaard kunnen gaan, termijnen waarbinnen een besluit moet worden genomen, de uitzonderingsgronden of de beperkingen - vindt u op de website van de Rijksoverheidsdienst.