Ter inzage: de ontwerp-Omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant "De kwaliteit van Brabant"

De provincie Noord-Brabant heeft een ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld met de titel ‘De kwaliteit van Brabant’. Op de ontwerp-Omgevingsvisie met bijbehorende plan-MER kunnen reacties gegeven worden in de periode van 1 mei tot en met 30 juni. De stukken van de visie kunt u vinden op www.brabant.nl/omgevingsvisieNB en daar mag ook een digitale reactie worden ingediend.

Waar gaat de Omgevingsvisie over?

De omgevingsvisie beschrijft de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor onze feitelijke, dus fysieke, leefomgeving. Zo staan in de visie de strategische hoofdopgaven voor de lange termijn over klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking en bereikbaarheid, concurrerende duurzame economie.

De ontwerp-omgevingsvisie is geregeld in het omgevingsrecht en in de komende Omgevingswet en vervangt uiteindelijk de strategische elementen van huidige provinciale plannen, zoals de structuurvisie, het verkeers- en vervoersplan, het milieu-en waterplan en de natuurvisie.

Ten behoeve van de besluitvorming over de omgevingsvisie wordt ook een milieueffectrapportage doorlopen. De ontwerp-planMER onderzoekt de leefomgevingskwaliteitsaspecten van het voorgenomen beleid.