Ruimtelijke plannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Denk hierbij aan woningen, bedrijven en sportvelden. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente één of meerdere ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) vast. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

De gemeenteraad stelt ook structuur- of gebiedsvisies vast. Hierin staan de hoofdzaken van het door de gemeente uit te voeren ruimtelijk beleid.

Werkwijze voor ruimtelijke plannen tot 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt onder andere de Wet ruimtelijke ordening. Er verandert het nodige door de nieuwe wet. De bestemmingsplannen blijven de komende jaren tot uiterlijk 2029 nog wel van kracht en bouwplannen die voldoen aan die bestemmingsplannen krijgen een omgevingsvergunning. Voor nieuwe, vaak grotere initiatieven, die niet passen in de bestemmingsplannen moet vanaf 1 januari 2024 voortaan een omgevingsplan worden vastgesteld. De procedure daarvoor is vergelijkbaar met een bestemmingsplan.

Voor bestemmingsplannen waarvan het ontwerp vóór 1 januari 2024 ter inzage is gelegd mag nog de oude bestemmingsplanprocedure worden gevolgd. Om te zorgen dat er een werkbare situatie blijft bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet hanteert de gemeente Bergeijk de werkwijze, dat een compleet (voor)ontwerpbestemmingsplan in ieder geval vóór 1 juli 2023 bij onze gemeente ingediend moet zijn. Daardoor is het ook haalbaar bij een voorontwerpbestemmingsplan het daarop volgende ontwerpbestemmingsplan tijdig ter inzage te leggen vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Meer informatie is verkrijgbaar bij de behandelende medewerkers.

Adres

Gemeentehuis Bergeijk
Burg. Magneestraat 1 | 5571 HB
Postbus 10.000 | 5570 GA Bergeijk

Gebruikt u voor uw bezoek aan de gemeente Bergeijk navigatie? Gebruik dan de postcode.
Sommige navigatiesystemen verwijzen u naar Luyksgestel in plaats van Bergeijk.

Contact

E-mail: info@bergeijk.nl
Telefoon: +31 (0)497 - 551 455

Wordt u gebeld door (088) 497… of (088) 498…? Dan belt de gemeente u.
Medewerkers bellen u dan rechtstreeks.

Praat mee op social media!

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube