In de gemeente Bergeijk wordt subsidie beschikbaar gesteld voor woningisolatie en energieopwekkende installaties in de bestaande woningbouw. Het doel van deze subsidie is om woningeigenaren te stimuleren om woningen in Bergeijk beter te isoleren en om duurzame energie op te wekken. Hierdoor wordt de energierekening lager en ontstaat meer comfort in de woning. Dit zorgt voor een lagere CO2 uitstoot.

Subsidie duurzame energie, aanvraag 2021 (DigiD)

Subsidie duurzame energie, gereedmelding 2020 (DigiD)

Subsidie duurzame energie, gereedmelding 2021 (DigiD)

Hoe werkt het?

Welke kosten zijn subsidiabel?

De materiaalkosten en installatiekosten van de maatregelen kunnen alleen in aanmerking komen voor de subsidie. Alle andere gemaakte kosten kunnen niet in rekening worden gebracht via de subsidieverordening.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

In de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 kunt u subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die u wilt gaan realiseren.

LET OP: Er wordt geen subsidie verstrekt voor maatregelen, die u reeds heeft gerealiseerd voordat u de beschikking tot subsidieverlening heeft ontvangen. U heeft recht op subsidie wanneer u pas start met de uitvoering van de duurzame maatregelen nadat u een beschikking tot subsidieverlening hebt gekregen op uw aanvraag.

Subsidiebeschikkingen uit het jaar 2020 kunnen, mits zij aan de voorwaarden voldoen, uitgekeerd worden in 2021.

Wat moet ik doen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering die u doet. Per kalenderjaar kunt u voor maximaal twee verschillende duurzame maatregelen subsidie aanvragen.

Maatregel 2021
Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, HR++-glas, Triple glas, Zonneboiler 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,-
Zonnepanelen 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 250,-
Warmtepomp

20% van het factuurbedrag met een maximum van € 1000,-

Dak, muur- en vloerisolatie

Een voorwaarde voor het toepassen van isolatie is dat het isolatiemateriaal een minimale Rd-waarde (m2W/K) heeft van 1,1 voor muurisolatie, 3,5 voor dak- en vloerisolatie. Alleen isolatie dat op de woonruimte van de woning aangebracht wordt komt in aanmerking voor subsidie. Isolatie bij bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie

Let erop dat u bij de aanvraag een (bouwkundige) tekening indient, waaruit de constructie van de (spouw)muur in de bestaande en de nieuwe situatie blijkt. Maatvoering van de spouwmuur en materiaalaanduiding zijn daarbij van belang.

HR++-glas

Het aan te brengen HR++-glas heeft een U-waarde van maximaal 1,2 W/m2K volgens de norm EN 1279. Alleen HR++-glas dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. HR++-glas op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie. Vervangen van kozijnen komt niet in aanmerking voor subsidie.

Let erop dat u bij de aanvraag een (bouwkundige) tekening indient.

Triple glas (ook wel HR++ triple glas , HR+++-glas, drievoudig glas of driedubbel glas genoemd)

Het aan te brengen triple glas heeft een U-waarde van 0,7 W/m2K of lager. Alleen triple glas dat bij de woonruimte van de woning aangebracht wordt, komt in aanmerking voor subsidie. Triple glas op bijgebouwen zoals schuren en garages alsmede bij nieuwe aan- of uitbouw komt niet in aanmerking voor subsidie. Vervangen van kozijnen komt niet in aanmerking voor subsidie.

Let erop dat u bij de aanvraag een (bouwkundige) tekening indient.

Hoe lang duurt het?

Binnen vier weken na ontvangst van de volledige aanvraag neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking staat in elk geval de maximale hoogte van de subsidie die wordt toegekend aan u. Ook de voorschriften en verplichtingen worden hierin opgenomen. Nadat een subsidiebeschikking is toegekend, dient u de maatregel binnen zes maanden te realiseren.

U moet er rekening mee houden dat u de facturen van de installateur of aannemer zelf moet betalen. Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente Bergeijk. De benodigde gegevens staan vermeld in dit formulier.

Wanneer alle voorzieningen conform afspraken zijn aangebracht, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.

Extra informatie

  • U bent eigenaar van een woning in de gemeente Bergeijk of u vertegenwoordigt woningeigenaren in Bergeijk doordat u bent gemachtigd door een Vereniging van Eigenaren.

  • Uw woning is ouder dan 1 januari 2015. Als datum wordt de datum van afgifte van de bouwvergunning/omgevingsvergunning bouw gehanteerd.

  • De werkzaamheden voor de te treffen maatregelen zijn nog niet uitgevoerd of gestart. U start pas met de uitvoering van de duurzame maatregelen nadat u een beschikking tot subsidieverlening hebt gekregen op uw subsidieaanvraag.

  • Er is nog niet eerder subsidie verleend voor dit type duurzame maatregel voor de betreffende woning;

  • De duurzame maatregelen worden gerealiseerd door een daarvoor gespecialiseerd en erkend bedrijf;

  • De aanleg of installatie van de duurzame maatregel wordt gerealiseerd conform de, op het moment van realisatie, geldende (bouw)regelgeving, geldende normen, beleid en/of overige wet- en regelgeving.

  • De volgende kosten, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de verordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2020-2021, komen voor subsidie in aanmerking:
  1. Materiaalkosten.
  2. Installatiekosten.