Veelgestelde vragen Jeugdhulp

HOME  |  Jeugdhulp  |  Veelgestelde vragen Jeugdhulp

Veelgestelde vragen Jeugdhulp

 • Wat is er veranderd?

  Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Hierbij kunt u denken aan specialistische jeugd- en opvoedhulp, de uitvoering van de jeugdreclassering, de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen, de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor jeugd, de zorg voor (licht) verstandelijke beperkten en het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis). De gemeente Bergeijk heeft de jeugdhulp georganiseerd in samenwerking met de Kempengemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

 • Welke uitgangspunten vinden de deelnemende Kempengemeenten belangrijk als het gaat om jeugdhulp?

  De Kempengemeenten vinden het belangrijk dat de basis van de hulpverlening zo dicht mogelijk binnen de leefomgeving van de jeugd aangeboden wordt. Het gezin staat centraal en blijft het centrale punt. Daarbij proberen we zoveel mogelijk te werken met één professioneel aanspreekpunt voor het hele gezin. Samen kijken we wat er nodig is om het gezin te ondersteunen.

 • Wat wordt bedoeld met één professioneel aanspreekpunt? Wordt alleen het kind geholpen of het hele gezin?

  Als er meerdere problemen in een gezin zijn, worden deze in samenhang aangepakt. Samen met het gezin wordt er een gezinsplan opgesteld. Binnen het CJG+ is er één contactpersoon voor het gezin. Mocht er andere kennis nodig zijn, dan schakelt deze extra hulp in.

 • Wat houdt het CJG+ precies in?

  Het CJG+ is het eerste aanspreekpunt voor vragen. Het CJG+ bestaat uit vier Lokale Ondersteuningsteams, één voor elke Kempengemeente, en één Kempenteam voor Jeugdhulp. Alle vragen, van eenvoudig tot complex en meervoudig komen allereerst terecht bij iemand van het Lokaal Ondersteuningsteam. Wanneer het nodig is, schakelt uw contactpersoon van het Lokaal Ondersteuningsteam een professional van het Kempenteam in. De medewerkers van het Kempenteam zijn gespecialiseerd in (het oppakken van) complexere en meervoudige vraagstukken. Samen met een medewerker van het Kempenteam wordt bekeken wat er in het gezin nodig is om de situatie op te lossen.

 • Mijn zoon of dochter had vóór 1 januari 2015 al een indicatie voor jeugdhulp. Is deze nog steeds geldig?

  Wanneer uw kind vóór 1 januari 2015 een indicatie had voor jeugdhulp dan behoudt het kind het recht op hulp ofwel via zorg in natura ofwel via een PGB tot uiterlijk 1 januari 2016.


  Loopt de indicatie af in 2015, meldt u zich dan zo snel mogelijk of minimaal 8 weken voordat de indicatie afloopt bij het CJG+ in Bergeijk. U kunt hiervoor een email sturen naar bergeijk@cjgplusdekempen.nl. Als u al contact heeft met een medewerker van het CJG+, dan kunt u bij hem of haar terecht.

  Wanneer u een indicatie heeft die ook na 1 januari 2016 doorloopt dan vervalt de indicatie op 1 januari 2016. Neemt u dan uiterlijk 1 november 2015 contact op met het CJG+ Bergeijk via bovengenoemd mailadres. Nadat de jeugd- en gezinswerker van het CJG+ uw melding heeft ontvangen, neemt hij contact met u op voor een gesprek. In dat gesprek bekijkt u samen welke ondersteuning nodig is en hoe deze kan worden georganiseerd.

 • Wanneer blijkt dat mijn kind specialistische hulp nodig heeft, hoe is dat dan geregeld?

  De jeugd- en gezinswerker van het CJG+ regelt de specialistische hulpverlening. Denk bijvoorbeeld aan psychische hulpverlening, hulp aan huis of een diagnostisch onderzoek. Daarvoor is een beschikking van het CJG+ nodig of een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Onder bepaalde voorwaarden kan door de jeugd- en gezinswerker een PGB worden beschikt. De voorwaarden vindt u terug in de verordening jeugdhulp 2015 en de nadere regels PGB.

 • Waar vind ik hoe de jeugdhulp per gemeente georganiseerd is?

  De gemeente Bergeijk heeft samen met de Kempengemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden het Meerjaren beleidskader jeugdhulp in de Kempen vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente de jeugdhulp heeft georganiseerd. De vertaling van de jeugdwet en het Meerjaren Beleidskader is terug te vinden in de verordening jeugdhulp 2015. De verordening geeft regels over bijvoorbeeld het aanbod, de beoordeling van jeugdhulpverzoeken en de voorwaarden voor toekenning van jeugdhulp. Ook bevat de verordening regels over eigen bijdragen, toezicht, inspraak en klachtenbehandeling.

 • Wie kan ik bellen als er een crisissituatie is?

  In het geval van een crisissituatie kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende zorg van Bureau Jeugdzorg via het telefoonnummer 088 - 066 69 99. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

 • Waar kan ik terecht met vragen?

  U kunt uw vraag stellen door een mail te sturen naar bergeijk@cjgplusdekempen.nl. Er wordt dan door een jeugd- en gezinswerker binnen drie werkdagen contact met u opgenomen. U kunt ook uw telefoonnummer e-mailen, er wordt dan contact met u opgenomen.

Top