Veranderingen in de jeugdhulp in 2015

HOME  |  Jeugdhulp  |  Veranderingen in de jeugdhulp in 2015

Veranderingen in de jeugdhulp in 2015

Infographic Jeugdhulp in de Kempen vanaf 2015, klik op de afbeelding om deze te vergroten

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle hulp, zorg en ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar en hun ouders. De gemeente gaat de jeugdhulp sneller en dicht bij de gezinnen organiseren. Het gaat om jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd, hulp aan jeugdige (licht) verstandelijk beperkten en begeleiding en verzorging van jeugdige lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten. Ook wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Kinderen en hun ouders hebben nu nog te maken met veel verschillende jeugdhulpinstellingen en hulpverleners. Hierdoor krijgen gezinnen niet altijd snel genoeg de juiste hulp. Vanaf 2015 kunnen kinderen en hun ouders in Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden via het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht bij het Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) in de eigen gemeente. Het LOT is de toegang voor u naar jeugdhulp. Vanaf 2015 staan er vijf teams van in totaal ongeveer 30 professionals klaar voor ondersteuning in de Kempen.

Omdat we het Centrum voor Jeugd en Gezin in meerdere Kempengemeenten op dezelfde wijze uitvoeren, ook voor alle nieuwe taken noemen we dit het CJG+ in de Kempen.

Overgangsrecht Zorg in Natura

2015 is een overgangsjaar. Kinderen die nu een indicatie voor een vorm van jeugdhulp hebben en gebruik maken van een voorziening in de vorm van Zorg in Natura, blijven deze vorm van ondersteu-ning ontvangen tot uiterlijk 1 januari 2016, tenzij de indicatie eerder afloopt. We noemen dit zorgcontinuïteit. U kunt altijd, maar zeker ook als een indicatie in 2015 afloopt contact opnemen met het Lokaal Ondersteuningsteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de eigen gemeente. Hier wordt dan het vervolgplan besproken en uitgezet.

Overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB)

Ook voor kinderen die op dit moment een PGB ontvangen voor de inkoop van jeugdhulp is 2015 een overgangsjaar. Zolang de indicatie doorloopt, ontvangt u in 2015 hetzelfde PGB als in 2014, waarmee voor zover dat mogelijk is, dezelfde zorgverlener betaald kan worden als in 2014. Het kan ook zijn dat inmiddels uw zorgverlener gecontracteerd is voor het leveren van Zorg in Natura . De betaling van het PGB verloopt vanaf 2015 via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als de indicatie afloopt, neemt u in 2015 contact op met het Lokaal Ondersteuningsteam in de eigen gemeente. Hier wordt het vervolgplan besproken en uitgezet.

In 2015 houden dus alle kinderen en jeugdigen die nu een indicatie hebben voor jeugdhulp de onder-steuning van hun eigen zorgaanbieder. Hun aanbieder moet zich voor de financiering van de zorg melden bij de gemeente waarin de jongere woont. Ook jongeren van wie de indicatie in 2015 afloopt en nog steeds zorg nodig hebben, of jongeren die voor het eerst een beroep op zorg doen, krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben via het Lokaal Ondersteuningsteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de eigen gemeente. Hier wordt dan het vervolgplan besproken en uitgezet.

Gesprek

In een gesprek met hulpverleners van het Lokaal Ondersteuningsteam kan besproken worden welke hulpvragen ouder(s) en of jeugdige(n) hebben. Dit gesprek kan gaan over nieuwe vragen, dus wan-neer er nog geen jeugdzorg op dit moment aangeboden wordt, of over de situatie na afloop van de indicatie. U kunt hiervoor een afspraak maken met het Lokaal Ondersteuningsteam in uw gemeente. Voor Bergeijk en Eersel is hiervoor Marije van Nifterik de contactpersoon. U bereikt haar via cjg@bergeijk.nl.

Ondersteuning

Het Lokaal Ondersteuningsteam kan veel hulp zelf leveren. Voor sommige complexe vragen kunnen de professionals van het Lokaal Ondersteuningsteam een beroep doen op een meer gespecialiseerd team in de Kempen, het Kempenteam voor Jeugdhulp. Er wordt dan een gezinsplan opgesteld. Mocht duidelijk zijn dat noch het Lokaal Ondersteuningsteam, noch het Kempenteam voor Jeugdhulp adequate ondersteuning kan bieden, dan kan een specialist worden ingezet.

Minimaal 80 aanbieders voor specialistische jeugdzorg

Zeker tachtig jeugdzorgaanbieders in Zuidoost Brabant gaan in 2015 tweedelijns specialistische jeugdzorg leveren aan kinderen en jongeren in de regio. Dit aantal groeit nog.
Tweedelijns zorg is bijvoorbeeld ambulante thuishulp bij gezinnen, therapieën bij psychiatrische pro-blemen (jeugd GGZ) of crisishulp. Maar ook een behandeling in een psychologenpraktijk voor bijvoorbeeld dyslexie valt hieronder.

Persoonlijke informatie

Omdat gemeenten weinig gegevens over gedragen heeft gekregen is het niet in alle situaties mogelijk u persoonlijk te benaderen. Wanneer u geïnformeerd wil worden over uw persoonlijke situatie ten aanzien van de jeugdhulp, kunt u contact opnemen met Marije van Nifterik coördinator van het Lokaal Ondersteuningsteam voor de gemeente Bergeijk via cjg@bergeijk.nl. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wmo/CJG+ loket via telefoonnummer 0497-551366.

Top