Veranderingen

HOME  |  Participatiewet  |  Veranderingen

Veranderingen

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. De gemeente voert de Participatiewet uit, zorgt voor begeleiding naar werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Werkgevers en de overheid moeten de komende jaren zorgen voor 125.000 extra banen. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met weinig kans op werk. Bijvoorbeeld mensen met een handicap en mensen die op de wachtlijst voor de Wsw staan. Als dat nodig is, kan de gemeente een werkgever ondersteunen met loonkostensubsidie, begeleiding en aanpassing van de werkplek.

Iedereen die (op termijn) wel kan werken, maar daarvoor ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. Alleen jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, kunnen nog een beroep doen op de Wajong.

Voor Wsw’ers verandert er niets

Voor mensen die nu bij een sociaal werkbedrijf werken en een vast arbeidscontract hebben vanuit de Wsw, verandert er niets. Zij houden hun baan en hun salaris.

Beschut werk

De Participatiewet is er ook voor mensen met een grote arbeidsbeperking. Zij kunnen soms niet aan de slag bij een gewone werkgever. De gemeente heeft de opdracht voor deze mensen werkzaamheden of een andere passende oplossing te regelen. Bijvoorbeeld werk in een beschermde omgeving. Dit laatste heet ‘beschut werk’.

Kempenplus

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen in Bladel voert voor de Kempengemeenten veel taken uit op het gebied van zorg, werk en inkomen. Zij krijgen ook een belangrijke rol bij het uitvoeren van de Participatiewet. Op hen kunt u bijvoorbeeld een beroep doen wanneer u werkzoekende bent en merkt dat het door uw beperkingen niet lukt om zelf een betaalde baan te vinden. ISD de Kempen biedt dus ondersteuning bij het vinden van een arbeidsplaats. Hiervoor werken ze nauw samen met de WVK-groep en het UWV. Samen hebben ze een speciaal servicepunt in het leven geroepen: Kempenplus. De medewerkers van Kempenplus gaan op zoek naar passende matches op de arbeidsmarkt. Dit geldt vooral voor werkzoekenden die moeilijk op eigen kracht een baan kunnen vinden en werkgevers die op zoek zijn naar medewerkers.

Top