De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Bergeijk aangaande het beleid op het terrein van Wmo, Welzijn, Jeugd, Participatie en onderwijs. Men kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.