Beter benutten bestaande woningvoorraad

Het totaal aantal beschikbare woningen in Bergeijk bestaat voor een klein deel uit nieuw te bouwen woningen (circa 70 woningen per jaar) maar voor een groot deel uit bestaande woningen (8000 woningen). Deze veelal grote, ruime woningen sluiten niet aan bij de vraag van de doelgroep naar kleinere woningen (voor senioren, alleenstaanden, starters en kleine gezinnen). Daarom bieden we nieuwe mogelijkheden om hier toch aan tegemoet te komen.

Je kunt meer met je bestaande woning dan je denkt!

De gemeenteraad heeft in 20202 een aantal maatregelen vastgesteld om de lokale woningbouwopgave in Bergeijk de komende jaren te stimuleren. Eén van deze maatregelen is het beter benutten van bestaande woningen.

Wethouder Mathijs Kuijken licht toe dat er een groeiende behoefte is aan kleinere woningen voor senioren, alleenstaanden, starters en kleine gezinnen. Dit type woning is beperkt beschikbaar en de oplossing wordt vaak gezocht in het bouwen van nieuwe woningen. Helaas kunnen we alleen met het bouwen van nieuwe woningen niet aan de grote vraag voor kleinere woningen voldoen. Wanneer we kijken naar de bestaande woningen in Bergeijk dan zien we dat deze voor een groot deel uit grote, ruime woningen bestaat. Het college heeft daarom besloten om meer mogelijk te maken bij bestaande woningen. Hierbij kan gedacht worden aan woningsplitsing, het tijdelijk wonen in een bijgebouw of het inwonen of gezamenlijk bewonen van een woning door meerdere huishoudens/generaties. Op deze manier creëren we op korte termijn meer aanbod voor woningzoekenden wat een positief effect heeft op de totale woningbouwopgave in de toekomst.

Heeft u plannen of ideeën voor uw woning? Vul het formulier in en wij kijken samen met u naar de mogelijkheden.  

Formulier beter benutten bestaande woningvoorraad

1. Tijdelijk wonen in een bijgebouw (bijvoorbeeld voor starters)

Voor het aanvragen van tijdelijke bewoning in een bijgebouw moet rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden:

 • Het bijgebouw moet gericht zijn op de doelgroep (starters, senioren, kleine gezinnen en alleenstaanden). Dat betekent dat kleine goedkope tijdelijke woningen gerealiseerd worden met een maximaal oppervlak van 80m².
 • De huur voor een tijdelijke woning mag niet meer bedragen dat de landelijke vastgestelde prijsgrens om een huurtoeslag te kunnen krijgen.
 • Daarnaast hanteren we een maximale instandhoudingstermijn van 10 jaar.
 • Het bestaande beleid voor een preventieve mantelzorgwoning zal gelijk blijven, alleen wordt het maximale oppervlak van het bijgebouw verruimd naar 80m². Voor deze doelgroep hanteren we geen maximaal prijsniveau.

2. Kamergewijze verhuur

We werken mee aan kamergewijze verhuur (elk bewoner heeft de beschikking over een eigen verblijfsruimte, maar deelt alle / meerdere wezenlijke voorzieningen). Belangrijke randvoorwaarden zijn.

 • Er mag nooit sprake zijn van het ontstaan van 2 of meerdere zelfstandige woningen.
 • Binnen de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt een woonruimte als zelfstandig gezien als de basisvoorzieningen aanwezig zijn. Deze moet via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of gedeelde verkeersruimte bereikbaar zijn. We hanteren daarom het criterium dat, naast deling van een gezamenlijke toegang vanaf de openbare weg, tenminste één andere wezenlijke voorziening (douche- en / of badruimte, toilet, keuken) wordt gedeeld. Als dit niet het geval is, beschouwen we het initiatief als een woningsplitsing.

3. Sloop oude woningen → bouw meerdere kleine woningen

Voor het slopen van een oude woning en het nieuw bouwen van kleinere woningen moet rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden.

 • De zelfstandige wooneenheden moeten gericht zijn op de doelgroep (starters, senioren, kleine gezinnen en alleenstaanden).
 • De huur voor een nieuwe of gesplitste woning mag niet meer bedragen dat de landelijke vastgestelde prijsgrens om een huurtoeslag te kunnen krijgen.
 • De maximale koopprijs bedraagt € 230.000 (prijsgrens betaalbare koop per 1-1- 2024 volgens regionale begrippenlijst Metropool Regio Eindhoven).
 • Elke grondgebonden woning moet voorzien worden van een eigen huisaansluiting op de gemeentelijke riolering.
 • Eventuele (extra) inritten die nodig zijn om het eigen terrein toegankelijk te maken voor het parkeren van auto’s mogen in principe niet ten koste gaan van openbaar groen.
 • Woningsplitsing wordt toegestaan op percelen waar een vrijstaande woning aanwezig is of gebouwd kan worden. Locaties waar tweekappers of rijwoningen gebouwd kunnen worden, komen in principe alleen in aanmerking als het gehele blok gezamenlijk herontwikkeld wordt.
 • De bouw of verbouwing moet in beginsel binnen de bestaande bouwregels worden gerealiseerd. Hierbij wordt het afwegingskader gevolgd dat in het bestemmingsplan is opgenomen. Als het initiatief niet past binnen de bestaande regels voor bebouwing in het bestemmingsplan, maar dit ruimtelijk wel inpasbaar wordt geacht, kan een afwijking hierop worden overwogen.

4. Woningsplitsing van bestaande woning

Voor het splitsen van een bestaande woning moet rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden.

 • De zelfstandige wooneenheden moeten gericht zijn op de doelgroep (starters, senioren, kleine gezinnen en alleenstaanden).
 • De huur voor een nieuwe of gesplitste woning mag niet meer bedragen dat de landelijke vastgestelde prijsgrens om een huurtoeslag te kunnen krijgen.
 • De maximale koopprijs bedraagt € 230.000 (prijsgrens betaalbare koop per 1-1- 2024 volgens regionale begrippenlijst Metropool Regio Eindhoven).
 • Elke grondgebonden woning moet voorzien worden van een eigen huisaansluiting op de gemeentelijke riolering.
 • Eventuele (extra) inritten die nodig zijn om het eigen terrein toegankelijk te maken voor het parkeren van auto’s mogen in principe niet ten koste gaan van openbaar groen.
 • Woningsplitsing wordt toegestaan op percelen waar een vrijstaande woning aanwezig is of gebouwd kan worden. Locaties waar tweekappers of rijwoningen gebouwd kunnen worden, komen in principe alleen in aanmerking als het gehele blok gezamenlijk herontwikkeld wordt.
 • De bouw of verbouwing moet in beginsel binnen de bestaande bouwregels worden gerealiseerd. Hierbij wordt het afwegingskader gevolgd dat in het bestemmingsplan is opgenomen. Als het initiatief niet past binnen de bestaande regels voor bebouwing in het bestemmingsplan, maar dit ruimtelijk wel inpasbaar wordt geacht, kan een afwijking hierop worden overwogen.

5. Inwoning of gezamenlijke woning met meerdere huishoudens

Een eigenaar/bewoner kan ervoor kiezen om de woning niet te splitsen maar om de woning te delen met een tweede huishouden. Het tweede huishouden krijgt dan geen zelfstandige woonruimte. Een voorbeeld daarvan is ‘Meer-generatie-wonen’ (grootouders, ouders en kinderen). 

 • Dat nooit sprake mag zijn van het ontstaan van 2 zelfstandige woningen. Binnen de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt een woonruimte als zelfstandig gezien als de basisvoorzieningen aanwezig zijn. Deze moet via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of gedeelde verkeersruimte bereikbaar zijn. We hanteren daarom het criterium dat, naast deling van een gezamenlijke toegang vanaf de openbare weg, tenminste één andere wezenlijke voorziening (douche- en/of badruimte, toilet, keuken) wordt gedeeld. Als dit niet het geval is, beschouwen we het initiatief als een woningsplitsing.