De inhoud is geladen.

Belangrijk bericht voor bezoekersPaspoort of identiteitskaart voor Nederlanders woonachtig in het buitenland

De wachttijd voor het maken van een (nieuwe) afspraak is opgelopen tot 17 weken. 

Wanneer u bij het maken van een afspraak geen data te zien krijgt is het maken van een afspraak niet mogelijk. Ook niet telefonisch, per e-mail, ter plaatse of in het geval van spoed.

Op de website van Nederland Wereldwijd kunt u de wachttijden bij andere grensgemeenten raadplegen. 

Bomenkapbeleid

Het ‘Bergeijks’ model bestaat uit de volgende uitgangspunten;

Een tweedeling en systematiek

Binnen de bebouwde kom zijn waardevolle bomen, groepen, structuren en vlakken aangewezen die in beginsel niet gekapt mogen worden tenzij er zwaarwegende argumenten zijn (Nee, tenzij…). Deze bomen staan op een zogenaamde A-lijst. De rest is kapvergunningvrij. De kaarten met waardevolle objecten zijn te vinden op de gemeentelijke site en liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Buiten de bebouwde kom is er in beginsel niet zoveel veranderd. Daar was ook geen aanleiding toe, gezien andere wet- en regelgeving. Voorgesteld wordt de diametergrens van de stam voor kap van 25 cm te verhogen naar 40 cm op borsthoogte.

Flexibele uitvoeringsregels naast APV

Het model leidt enerzijds tot deregulering in de APV en anderzijds tot flexibele uitvoeringsregels voor bescherming en behoud van bomen. Er is sprake van meer transparantie en duidelijkheid over hoe om te gaan bij kap en bescherming van bomen. Tevens kunnen bomen met een B-status vrijwel direct als waardevolle boom worden opgenomen op basis van een B&W besluit.

Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Bergeijk (APV 2021)link naar pdf bestand

Herplantplicht

In alle gevallen wordt een Herplantplicht opgelegd en opgenomen als een waardevolle boom.

Bijdrage regeling voor particuliere waardevolle bomen

Het aanwijzen en soms bestemmen van waardevolle particuliere bomen niet leidt tot een ongewenst effect op gebied van instandhouding. Derden kunnen aanspraak maken op een incidentele vergoeding voor instandhouding en onderhoud.

Monumentale bomen opnemen in bestemmingsplannen

Bij de herziening van de bestemmingsplannen wordt hiermee al rekening gehouden.

Omgevingsvergunning en Boswet

Na de invoering van de WABO is er geen sprake meer van een aanvraag van een kapvergunning, maar van een aanvraag van een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning vraag u aan bij het omgevingsloket. In het buitengebied en soms aan de rand van kernen is de Boswet van toepassing

De afstand van bomen tot de erfgrens

Voorgesteld wordt een afstand van 0,5 meter tot de erfgrens voor bomen en nihil voor heggen en heesters op te nemen in de uitvoeringsregels. Dit sluit aan bij landelijke richtlijnen en is voor Bergeijk vooral van belang voor behoud en bescherming van lei- en knotbomen in het algemeen.

Adres

Gemeentehuis Bergeijk
Burg. Magneestraat 1 | 5571 HB
Postbus 10.000 | 5570 GA Bergeijk

Gebruikt u voor uw bezoek aan de gemeente Bergeijk navigatie? Gebruik dan de postcode.
Sommige navigatiesystemen verwijzen u naar Luyksgestel in plaats van Bergeijk.

Contact

E-mail: info@bergeijk.nl
Telefoon: +31 (0)497 - 551 455

Wordt u gebeld door (088) 497… of (088) 498…? Dan belt de gemeente u.
Medewerkers bellen u dan rechtstreeks.

Praat mee op social media!

Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube