Wat is het?

Onder de Omgevingswet is de gebruiksvergunning brandveilig gebruik komen te vervallen. Wel zal in bepaalde gevallen nog een gebruiksmelding verplicht zijn. De regels over de meldingsplicht voor het gebruiken van een bouwwerk staan in paragraaf 6.1.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

Voor sommige gebouwen moet je een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Per gebruiksfunctie van een bouwwerk is vastgesteld vanaf welk aantal van mogelijk aanwezige personen, een meldingsplicht geldt voor het bouwwerk. In artikel 6.6 Bbl is een duidelijke tabel opgenomen die aangeeft wanneer een melding verplicht is én welke informatie bij de melding moeten worden overgelegd. 

Op Omgevingsloket(externe link) kun je checken of je een melding moet doen en kun je deze melding indienen.

Melding terreinen en overige plaatsen

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. Je bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente. Deze regeling is komen te vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 voor het onderdeel opslag van brandgevaarlijke of brandbare stoffen. Hiervoor zijn regels opgenomen in het Bbl en het omgevingsplan.

Hoe werkt het?

Een gebruiksmelding is verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur of een woonfunctie voor zorg. Voor een niet-woonfunctie is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan het aantal personen genoemd in tabel 6.6 (artikel 6.6 Bbl). De verplichting geldt voor structurele, maar ook voor incidentele gevallen.

Let op! Als je geen melding indient voor brandveilig gebruik terwijl dit wel had gemoeten, ben je strafbaar.

Wat heb ik nodig?

Hoe lang duurt het?

  • Je melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat je het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

Bezwaar of beroep

  • Tegen de acceptatie van de melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.