Cameratoezicht gemeente Bergeijk

In Bergeijk kunnen op verschillende plekken in de openbare ruimte camera’s van de gemeente hangen of toegepast worden, zoals bijvoorbeeld voor een onderzoek of handhaving. Op deze pagina beschrijven we de verschillende soorten cameratoezicht.

De gemeente zet camera’s in voor verschillende doelen: onder andere voor de openbare orde, verkeersmonitoring, voor handhaving en bewaking. Voor elke taak gelden andere wetten en regels. De burgemeester kan bijvoorbeeld besluiten camera's te plaatsen als een gebied vaak overlast heeft. De camera's houden de omgeving in de gaten. Samen met de politie kan de gemeente op deze manier snel ingrijpen als dat nodig is. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van cameratoezicht een voorkomende werking heeft.

Natuurlijk houden we ons strikt aan de regels rondom cameratoezicht en gaan we zorgvuldig om met beelden en de gegevens van personen op de beelden.

Openbare orde

De burgemeester kan camera’s op straat plaatsen als dat nodig is voor de veiligheid. De gemeente heeft flexibele camera’s of kan deze plaatsen voor korte periodes van een paar dagen tot maximaal zes maanden. Eind december 2023 tot begin januari 2024 is er bijvoorbeeld tijdelijk cameratoezicht geplaatst bij de Kattendans vanwege vernielingen/overlast in eerdere jaren.

Hoe werkt het?

Dankzij cameratoezicht kunnen incidenten snel worden gezien. Er kan dan een handhaver of de politie naar het incident worden gestuurd. De beelden mogen door de politie ook worden gebruikt voor opsporing. Er gaat ook een preventieve werking uit van cameratoezicht en veel inwoners, bezoekers en ondernemers voelen zich veiliger door de camera’s.

Wat gebeurt er met de beelden?

Camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard en kunnen ook achteraf gebruikt worden bij de opsporing van daders van strafbare feiten. Het opvragen en veiligstellen van beelden is alleen mogelijk met een aangifte bij de politie. Dit moet binnen zeven dagen gebeuren.

Wat zegt de wet?

De wettelijke grondslag voor deze camera’s is artikel 151c van de Gemeentewet. De burgemeester neemt voor deze camera’s een aanwijsbesluit.

Verkeerskundig onderzoek

Elke gemeente kan camera’s inzetten om de doorstroming van het verkeer te meten. Deze informatie kan gemeente Bergeijk helpen om keuzes te maken gericht op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en infrastructuur. Een voorbeeld is het onderzoek naar sluipverkeer binnen de dorpskern van Westerhoven eind 2023. 

Hoe werkt het?

Camera’s registreren het kenteken van passerende voertuigen. Er wordt een onderverdeling gemaakt tussen auto’s en vrachtverkeer. 

Wat gebeurt er met de beelden?

Camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard. In het rapport wat de gemeente ontvangt staan geen persoonsgegevens.

Wat zegt de wet?

De wettelijke grondslag voor deze camera’s is het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). Die wet geeft de gemeente de bevoegdheid als wegbeheerder verkeersonderzoek te doen voor de veiligheid en doorstroming. De grondslag is artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, eerste lid onder e: de verwerking is noodzakelijk voor het uitoefenen van een publieke taak.

Bodycams van handhavers

Hoe werkt het?

De handhavers dragen de bodycam, maar deze staat standaard uit. Hij gaat pas aan als de veiligheid van de handhaver in gevaar komt. De handhaver kondigt aan dat de bodycam wordt aangezet. Als een handhaver slachtoffer is van agressie of geweld, mag de opname aan de politie worden verstrekt na een aangifte. De handhavers gebruiken de bodycam niet voor het opnemen van overtredingen.

Wat gebeurt er met de beelden?

De bodycam staat standaard uit: de handhaver zet de bodycam pas aan als de situatie onveilig wordt. De beelden worden dan tijdelijk opgeslagen op de bodycam. Een opname kan door de gemeente aan de politie worden gegeven bij een aangifte. De politie kan de opname dan als bewijsmateriaal gebruiken. De beelden worden goed beveiligd en na 28 dagen verwijderd. Als een opname nodig is voor opsporing, mag deze door de politie langer worden bewaard. De opname wordt dan pas verwijderd als het opsporingsonderzoek is afgerond.

Wat zegt de wet?

De gemeente Bergeijk reikt de bodycams uit aan de handhavers op grond van haar wettelijke plicht een goed werkgever te zijn en een veilige werkplek te bieden (artikel 611 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7 en artikel 3, lid 1 Arbowet). De opnames van bodycams bevatten informatie over personen: de handhavers, maar ook anderen die zijn gefilmd. Voor die persoonsgegevens geldt artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de gemeente als werkgever. De bodycams worden dus niet ingezet vanuit de overheidstaak van de gemeente. De beelden worden door de gemeente na 28 dagen verwijderd. Voor kopieën die eventueel aan de politie zijn gegeven, geldt de Wet politiegegevens, met eigen bewaartermijnen.

Bewakingscamera's

De gemeente beveiligt haar gebouwen en eigendommen met bewakingscamera’s. De meeste van deze camera’s hangen binnen. Maar er zijn ook camera’s die de openbare ruimte rondom het gebouw filmen, bijvoorbeeld bij de milieustraat en de gemeentewerf.

Hoe werkt het?

Soms kunnen de beelden rechtstreeks worden bekeken door een ambtenaar. Zij houden toezicht in het gebouw en kunnen ook de directe omgeving van het gebouw bekijken als dat nodig is. In de meeste gebouwen worden de beelden alleen maar opgenomen. Alle beelden kunnen na een inbraak, diefstal, vernieling of een ander incident aan de politie worden verstrekt na een aangifte. De politie kan dan opsporingsonderzoek doen.

Wat gebeurt er met de beelden?

De bewakingscamera’s nemen 24 uur per dag op. De beelden worden goed beveiligd en maximaal 28 dagen bewaard. Een opname kan door de gemeente aan de politie worden gegeven bij een aangifte. De politie kan de opname dan als bewijsmateriaal gebruiken. Als een opname nodig is voor opsporing, mag deze door de politie langer worden bewaard. De opname wordt dan pas verwijderd als het opsporingsonderzoek is afgerond.

Wat zegt de wet?

Gemeente Bergeijk zet de bewakingscamera’s in op grond van haar gerechtvaardigde belang om gebouwen en eigendommen te beveiligen. Voor de persoonsgegevens die worden verwerkt geldt artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de gemeente. Voor kopieën die eventueel aan de politie zijn gegeven, geldt de Wet politiegegevens, met eigen bewaartermijnen.
 

Camera’s van anderen

De gemeente is niet de enige instantie die camera’s plaatst. Ook andere organisaties hebben camera’s die de straat filmen. Voorbeelden zijn de bewakingscamera’s van industrieterreinen of politiecamera’s die tijdelijk worden geplaatst voor de veiligheid. Ook particulieren en bedrijven hebben bewakingscamera’s. Veel ondernemers beveiligen hun pand met camera’s en veel particulieren hebben een camera in de deurbel.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor camera’s van anderen. Camera’s die door andere organisaties of particulieren worden geplaatst, moeten voldoen aan de algemene privacywetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming is het belangrijkste wettelijke kader. Als je denkt dat een camera onrechtmatig op straat is gericht door een particulier, bedrijf of organisatie, kan je een klacht indienen bij de eigenaar van de camera. Dat kan bijvoorbeeld via de functionaris gegevensbescherming (FG), als de organisatie die heeft. Je kunt hiervoor een voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegeven (AP) gebruiken. Je kunt daarna ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Wordt er gebruikgemaakt van gezichtsherkenning?

Nee, het cameratoezicht in Bergeijk maakt geen gebruik van gezichtsherkenning.

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Gemeente Bergeijk behandelt camerabeelden waar personen op te zien zijn als persoonsgegevens. Want persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand gaan of tot die persoon te herleiden zijn. Daar gaan we zorgvuldig mee om:

  • Camera’s worden alleen geplaatst op grond van een publiekrechtelijke taak of een gerechtvaardigd belang van de gemeente;
  • We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk;
  • De beelden worden alleen bekeken door geautoriseerde gebruikers;
  • We slaan de camerabeelden alleen op als dat noodzakelijk is en bewaren ze niet langer dan noodzakelijk.

Waar kan ik met vragen terecht?

Heb je een vraag over de camera’s die in Bergeijk staan of heb je een vraag die gaat over de persoonsgegevens die worden verwerkt? Neem in dat geval gerust contact op met privacy@bergeijk.nl.

Heb je een klacht over hoe de gemeente Bergeijk met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je contact opnemen met fg@kempengemeenten.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.