De coalitie van de gemeente Bergeijk bestaat uit twee politieke partijen: CDA en VVD en is gevormd naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Hieronder leest u het coalitieakkoord:

Een leefbaar Bergeijk voor alle inwoners

De leefbaarheid voor al onze inwoners, in onze mooie gemeente met al haar kernen, is voor ons erg belangrijk, dat is voor ons het uitgangspunt in dit coalitieakkoord. De kracht van de gemeenschap ligt bij haar inwoners. Het zijn de inwoners die een gemeente leefbaar maken. De gemeente staat ten dienste van de gemeenschap en heeft de primaire taak om deze te ondersteunen. Een gemeente kan alleen succesvol zijn als ze nauw samenwerkt met haar inwoners, ondernemers en vrijwilligers. Als gemeente initiëren, ondersteunen en leveren we een bijdrage waar nodig. De gemeente denkt mee, verbindt en ondersteunt in de uitwerking van ideeën.

Bergeijk is onderdeel van een dynamische regio, waarin de komende jaren vele ontwikkelingen plaats vinden die van invloed zijn op onze gemeente. Economisch staat de regio er goed voor, dit brengt opgaven met zich mee (schaalsprong) op het gebied van onder andere woonruimte, bedrijvigheid, ontsluiting, het landelijk gebied, etc. Maatschappelijke opgaven die de gemeentegrenzen overschrijden worden in samenwerking met onze buurgemeenten en de regio opgepakt, waarbij korte lijnen met de omringende gemeenten en de MRE van belang zijn.

We zetten ons in voor een stabiele en sociale gemeente die er altijd is voor mensen die zorg of andere steun nodig hebben. Ons beleid is gericht op brede welvaart. Brede welvaart omvat veel meer dan alleen arbeid, inkomen en economie. Het gaat ook over wonen, veiligheid, gezondheid en de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving, allemaal aspecten die het leven en welzijn van mensen beïnvloeden.

Dit alles doen we samen. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook in de Gemeenteraad werken alle partijen samen, gaan we het gesprek aan en nemen we beslissingen als alle argumenten gewisseld zijn.

Samen leven in levendige kernen

Passend wonen voor iedereen

We creëren voldoende passende woonruimte voor degene die in gemeente Bergeijk een prettig, betaalbaar en veilig thuis zoekt, waarmee de leefbaarheid in onze kernen gewaarborgd is en blijft. Daarbij is specifieke aandacht voor de doelgroepen: starters, senioren en inwoners die zijn aangewezen op sociale huur. Hier zetten we op in door volop te bouwen en de bestaande woningvoorraad beter te benutten, onder andere door inwoning, splitsen van woningen en kavels beter benutten. Hiermee bevorderen we de doorstroming in de bestaande woningen.

 • We onderzoeken nieuwe instrumenten en zetten bestaande in om (nieuwbouw)woningen bij de doelgroep terecht te laten komen. Onder andere: zelfbewoningsplicht, stimuleren CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap), voorrang eigen inwoners, tijdelijke woningen en nieuwe woonvormen.
 • Sociale huur is in nauwe samenwerking met de woningbouwcorporaties, ook in particuliere initiatieven nemen woningcorporaties sociale huur op zich.
 • We staan open voor woonzorginitiatieven (voor jong en oud) in de kernen. We ondersteunen initiatieven op dit gebied. Waardoor mensen in hun vertrouwde kern de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben en daar oud kunnen worden (vb. Ieder zen plekske Duizel).
 • We nemen zelf initiatief als bepaalde (nieuwbouw)ontwikkelingen stagneren, waardoor in een kern of voor bepaalde doelgroepen te weinig gebouwd wordt.
 • We faciliteren en controleren passende huisvesting voor arbeidsmigranten conform beleid.

Voorzieningenniveau kernen is op orde

De basisvoorzieningen basisschool en gemeenschapshuis zijn in iedere kern aanwezig. Daarnaast dragen ook andere voorzieningen bij aan een krachtige en levendige gemeenschap.

 • Zorg blijft dichtbij, met een WMO-loket in Bergeijk.
 • We stimuleren bewegen en ontmoeten voor jong en oud in de eigen omgeving op een laagdrempelige wijze. Zo blijven we investeren in de aanleg van beweeg- en ontmoetplekken in iedere kern en het behoud van onze mooie sportvoorzieningen in al onze kernen.
 • Dorpsondersteuners blijven in iedere kern aanwezig.
 • Aanrijtijden ambulances hebben al jaren onze aandacht, hierin zijn stappen gezet, we blijven ons inzetten om dit verder te verbeteren. Door alternatieven zoals het reanimatieteam van de brandweer Luyksgestel en AED-dekking verder te verbeteren kan acute ondersteuning zo snel mogelijk geboden worden.
 • Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Subsidies hiervoor blijven beschikbaar.

Jeugd actief

Middelbare scholieren en jongvolwassenen groeien op in een veilige omgeving waar van alles te beleven is. Deze kwetsbare groep krijgt extra aandacht, we zetten nog meer in op het vergroten van de weerbaarheid, het elkaar ontmoeten en stimuleren van activiteiten.

 • We stimuleren ondernemers en verenigingen om samen met jongeren om tafel te gaan, om te kijken wat georganiseerd kan worden. Zodat het voor jongeren aantrekkelijk is in Bergeijk hun vrijetijd in te vullen. De gemeente neemt hierin het voortouw, onder andere o.a. door inzet van de jeugdcoach. Initiatieven van en voor jongeren krijgen de ruimte.
 • Join-us en Kempenbranie zijn projecten die zich richten op weerbaarheid en kwetsbaarheid van onze jongeren. Hierin blijven we investeren. Met deze projecten en GGD gaan we het normaliseren van drugsgebruik tegen.
 • Niemand zit thuis; jongeren die via onderwijs uitvallen willen we in samenwerking met Kempenplus, onderwijs en lokale ondernemers opvangen en begeleiden naar arbeid.
 • De jongerencoach is actief in alle kernen. Kinderen maken op de basisschool al kennis met de jongerencoach.

Iedereen doet mee

 • De openbare ruimte is zo ingericht, zodat iedereen mee kan doen.
 • We zetten in op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden om eenzaamheid tegen te gaan.
 • Schulden hebben impact op een heel gezin. Het is belangrijk dat daar oog voor is en dat mensen met schulden weten waar ze hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Het liefst dichtbij en zonder taboe. We onderzoeken hoe deze hulp beter kan aansluiten bij degene met deze hulpvraag.
 • Steeds meer mensen van buiten de gemeente Bergeijk vestigen zich in onze gemeente. Dit biedt kansen voor onze gemeente om de leefbaarheid in de kernen op peil te houden. Tegelijk liggen er ook uitdagingen om hen actief te betrekken bij het verenigingsleven en de activiteiten in onze kernen.

Onderwijs

Wij zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en denken mee in andere faciliteiten, zodat in alle kernen volwaardig onderwijs geboden kan worden. Een doorgaande leerlijn van 0-12 is het uitgangspunt.

 • Een goede samenwerking en afstemming blijft nodig tussen het onderwijs, de opvang/peuterwerk en het Centrum Jeugd en Gezin (jeugdzorg) en het bedrijfsleven.
 • We geven invulling aan het integraal huisvestingsplan.
 • We behouden een basisschool in iedere kern waarbij oog is voor de kwaliteit van het onderwijs.

Verenigingen

In gemeente Bergeijk hebben we een groot en actief verenigingsleven met vele vrijwilligers die zich inzetten voor die verenigingen. Deze verenigingen hebben een grote bijdrage in de leefbaarheid van onze gemeenschap.

 • Het subsidiebeleid voor verenigingen richten we zo in dat ook nieuwe sporten of vernieuwende culturele initiatieven een plek kunnen krijgen in onze kernen.

Toekomstbestendige omgeving

Iedereen wil wonen in een veilige, schone en plezierige wijk! Een buurt waar je je thuis voelt en waar men naar elkaar om kijkt. Onze wijken leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van welzijn, veiligheid, activiteiten en contacten tussen inwoners en met bezoekers. De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder en gelukkiger. Wij willen het groen in de wijken aantrekkelijker maken om in te bewegen, te verblijven en ontmoeten, bijvoorbeeld met speelvoorzieningen en zitgelegenheden. Daarnaast is (verkeers)veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid belangrijk.

Duurzaam wonen in een aantrekkelijke woonomgeving

In de transitie naar duurzame woningen pakken we kansen en leren we van anderen. We stimuleren quick-wins.

 • We stimuleren met het duurzaamheidsfonds het verduurzamen van sociale huurwoningen.
 • We blijven stimuleren dat mensen hun koopwoning verduurzamen, waarbij isolatie en ventilatie belangrijk zijn.
 • Ruimtelijke kwaliteiten zoals groen en speelvoorzieningen voor een levendige, groene en aantrekkelijke woonomgeving blijft de norm bij nieuwe wijken.
 • Het elektriciteit netwerk moet toekomstbestendig zijn. We zetten ons daarvoor in door afstemming met netbeheerders en daarnaast innovaties te stimuleren.

Buitengebied

Landbouw, recreatie, natuur, wonen en werken zijn in het buitengebied met elkaar verweven. Kenmerkend zijn de beekdalen met natte weides, singels en bossen en heide. Landbouw, recreatie, wonen en werken vinden gespreid plaats. Voor zowel landbouw als recreatie geldt dat de bedrijven uiteenlopende doelgroepen, producten en schaalgrootte hebben. De overige bedrijvigheid is voornamelijk kleinschalig. Al deze functies maken ons buitengebied tot een aantrekkelijk en levendig gebied en hebben er hun plek.

 • Agrariërs krijgen een actieve rol in landschaps- en natuurbeheer, die beloond wordt.
 • Bossen en beekdalen zijn toekomstbestendig met meer diversiteit, zowel voor klimaat, productie, beleving als natuur.
 • We verpachten gronden met oog voor bodem en waterkwaliteit, omgeving en de pachters. Bij het herzien van het pachtbeleid zijn voorwaarden afgestemd op ligging en bodemkwaliteit.

Milieu en afval

 • Inwoners faciliteren we optimaal om afval te scheiden en via diverse wegen afvalscheiding aan te bieden.
 • We bekijken of de huidige openingstijden van de milieustraat voldoende aansluit bij de behoefte van de inwoners.
 • We zetten in op het duurzaam opwekken van energie. Draagvlak en participatie van de omgeving is hierbij belangrijk. Wij staan open om mee te denken in nieuwe technologieën.

Mobiliteit/bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om mee te doen in de samenleving. Tevens draagt het bij aan verbetering van onze omgeving. Uitgangspunt is een veilige verkeerssituatie, we willen dat iedereen zich veilig op de fiets, per auto en te voet kan verplaatsen binnen onze gemeente.

 • Er is een gezamenlijk fietsambitie, we zetten daarom in op fietspaden tussen de kernen, naar buurgemeenten, de regio en met het stedelijk gebied welke van goede kwaliteit zijn.
 • In samenwerking met de regio en Kempengemeenten zetten we in op een goede bereikbaarheid van onze kernen middels openbaar vervoer.
 • Na de realisatie van de N69 en Diepveldenweg passen we het lokaal wegennet aan en optimaliseren we de inrichting.
 • We ontmoedigen vrachtverkeer door de kernen.

Ondernemende en betrokken gemeente

Bestuur

De gemeenteraad bouwt samen aan een nog betere gemeente Bergeijk. Partijen zetten in op samenwerking en brengen eigen voorstellen in waarover we op inhoud de discussie voeren. Nadat standpunten zijn gedeeld, beslissen we op de inhoud. Met respect voor het democratisch proces en het democratisch besluit.

Gemeente

Goed werkgeverschap is de basis voor een stabiele en kwalitatieve gemeentelijke organisatie, de basis voor een krachtige gemeente. We investeren zowel in voldoende en gekwalificeerd personeel als in het stimuleren van de ontwikkeling van dit personeel. We zorgen voor de juiste werkbelasting en werkdruk.

Betrokkenheid

Lokaal zijn we in gesprek met verenigingen, kern- en dorpsraden, ondernemers etc. Bij nieuwe initiatieven hebben inwoners een actieve rol in de planvorming, bijvoorbeeld in klankbordgroepen. Daarnaast staan we open voor eigen initiatieven en de uitvoering daarvan door inwoners. We bekijken de mogelijkheden inwoners op een moderne en laagdrempelige manier nog meer te betrekken om gemeentelijke plannen en beleid nog beter te maken. We stimuleren dorpsraden om hun ideeën met elkaar te delen, van elkaar te laten leren en initiatieven vanuit de kernen te stimuleren en te laten ontplooien. De gemeente denkt mee, verbindt en ondersteunt in de uitwerking van ideeën. We blijven investeren in de strategische samenwerking met buurgemeenten. De goede samenwerking in de Kempen geven we ook op raadsniveau een impuls.

Ruimte om te ondernemen

We scheppen de randvoorwaarden voor ondernemers om te ondernemen.

 • (Maak)industrie: Naast optimale benutting van de bestaande bedrijventerreinen Bergeijkse ondernemers ruimte bieden om te ontwikkelen. De Visie en programmering bedrijventerreinen De Kempen is leidend.
 • Detailhandel: Doorgaande verkeersbewegingen door de centra ontmoedigen. In samenwerking met ondernemers beleving centra vergroten.
 • Landbouw: Samen met boeren werken aan duurzame landbouw door te stimuleren en faciliteren, niet door het opleggen van extra regels bovenop landelijke en provinciale regelgeving. We denken mee met agrarische ondernemers die extra stappen zetten bovenop de regelgeving om landelijke doelen te halen en een prettige woon- en werkomgeving verder te versterken.
 • Toerisme en recreatie: op uiteenlopende wijze kan de recreant in Bergeijk verblijven en zich vermaken, waarbij we dagrecreatie en kort verblijf willen stimuleren en faciliteren.

Participatie

 • Mensen met een uitkering stimuleren aan het werk te gaan of op een andere manier een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Iedereen draagt bij naar talent en kwaliteit binnen zijn mogelijkheden. In gesprek blijven met mensen die even niet mee kunnen doen, er zijn steeds nieuwe mogelijkheden om betrokken te zijn. We geven initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vroegtijdige schoolverlaters lokaal een plek te geven de ruimte en ondersteunen de plannen en ideeën van ondernemers en verenigingen zodat deze mensen ook mee kunnen doen.
 • KempenPlus houdt een centrale rol in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Onze partners in het voorliggend veld bieden ondersteuning aan hen die om financiële redenen geen gebruik kunnen maken van ons sport en cultuurvoorzieningen. We verstevigen de samenwerking met stichting leergeld en de voedselbank maar ook van het aanbod met de inzet van onder andere burgerschuldhulp en online hulpmiddelen.
 • Openbare gebouwen zijn voor iedereen goed toegankelijk, hindernissen worden verholpen.
 • We nodigen mensen met een beperking en ervaringsdeskundigen uit actief mee te denken in ons beleid. Dit door hen deel uit te laten maken van de Adviesraad Sociaal Domein.
 • We onderzoeken de mogelijkheden of een basisbaan van toegevoegde waarde is voor KempenPlus om onze inwoners te ondersteunen (toestroom beschut werken).

Veiligheid & Handhaving

We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen in hun woonomgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om samen met inwoners en de betrokken instanties als politie, brandweer en ambulance hier zorg voor te dragen.

 • We actualiseren het Meerjaren handhavingsprogramma en leggen daarin prioriteiten vast.
 • Boa’s zijn zichtbaar voor onze inwoners en dragen daarmee bij aan een veilige woonomgeving.
 • We stimuleren bewustwording en nemen inwoners mee in ons veiligheidsbeleid. Zo kunnen we samen stappen zetten om ondermijnende criminaliteit aan te pakken.
 • Afvaldumpingen zijn een doorn in het oog. We zetten ons in dit te voorkomen en hierop te handhaven.

Financiën

Bergeijk is een financieel gezonde gemeente, we houden het huishoudboekje op orde. Dit doen we door een goede balans tussen onze ambities en de lastendruk. We voeren onze taken op een efficiënte en effectieve manier uit.