De coalitie van de gemeente Bergeijk bestaat uit twee politieke partijen: CDA en VVD en is gevormd naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Hieronder leest u het coalitieakkoord:

Samen doen!
Levendig, Duurzaam, Betrokken

Gemeente Bergeijk, bestaande uit 6 kernen, kent een krachtige samenleving met betrokken inwoners. Een gemeente die zich kenmerkt door verschillende initiatieven waarin ieder zijn rol heeft om de samenhang te bevorderen. Dit is ook de wijze waarop wij als coalitie onze ambities willen uitvoeren; samen met onze inwoners, ondernemingen, verenigingen en maatschappelijke partners.

Samen willen wij de uitdagingen en opdrachten op het gebied van leefbaarheid voortvarend aanpakken. Daarbij is ruimte voor eigen initiatieven. Inwoners, verenigingen en gemeenschapshuizen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Bergeijk is een groene gemeente en hierin blijven we investeren. De kwaliteit van de leefomgeving en het openbaar gebied willen we op niveau houden. We delen de ambitie om de komende vier jaar concrete doelen te stellen en stappen te zetten om tot een toekomstbestendig duurzaam Bergeijk te komen.

In de gemeenteraad wordt er op constructieve wijze door de politieke partijen samengewerkt. De focus in dit coalitieakkoord ligt op de ambities en speerpunten, waarbij we ruimte willen laten voor debat. Zo doen we recht aan de democratie.

De strategische koers voor Bergeijk wordt bepaald door het versterken van de lokale gemeenschappen. We zijn van mening dat gemeente Bergeijk de juiste organisatiegrootte heeft om gemeentelijke taken en opgaven goed te kunnen uitvoeren. Om de lokale gemeenschappen te kunnen versterken moet de afstand tussen inwoners en bestuurders klein zijn. Zo kunnen we initiatieven de ruimte geven en de gemeenschap in hun kracht zetten.

De bestuurskracht van Bergeijk is goed op orde. Ook financieel staat de gemeente er goed voor. We zoeken de samenwerking in de regio om doelen te bereiken die voor een individuele gemeente moeilijk zij te realiseren. De samenwerking met de Kempengemeenten willen we intensiveren en verbeteren om zo krachten te bundelen op bovenlokale thema’s en uitdagingen.

Kortom:
Samen Doen!

1. Zorgen voor levendige kernen

Kernen:

Samen met kern- en dorpsraden wordt per kern een dorpsvisie opgesteld. Hierin worden de uitdagingen en kansen om de leefbaarheid naar een hoger niveau te brengen in kaart gebracht. Door intensief samen te werken, houden wij onze openbare voorzieningen (scholen, gemeenschapshuizen en sportaccommodaties) op peil.

 • Eigen initiatieven die onze kernen aantrekkelijker en levendiger maken, worden ondersteund.
 • Wij blijven investeren in gemeenschapshuizen. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Belanghebbende partijen betrekken we actief bij de ontwikkeling van plannen en de uitwerking van de omgevingswet.

Verenigingen:

Verenigingen kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente via TUOB. Ook bieden wij ondersteuning bij het faciliteren van sporten voor mensen met een beperking.

Zelfwerkzaamheid van verenigingen en gemeenschapshuizen wordt beloond.

 • We schaffen leges voor evenementen georganiseerd door verenigingen af.
 • Verenigingen en gemeenschapshuizen kunnen door betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van leden en inwoners worden beloond, TUOB zetten we voort.

Cultuur:

Wij investeren in de Kattendans. Het sociale en culturele centrum met unieke theaterzaal moet behouden blijven voor een zo breed mogelijk publiek. Wij willen verenigingen en gebruikers betrekken bij het ontwikkelen van de moderniserings- en uitbreidingsplannen.

Wonen:

In alle kernen moet er nieuwbouw gerealiseerd worden voor jong en oud. Er is aandacht voor een goede spreiding van woningen en voor diversiteit, duurzaamheid en verschillende woonbehoeften in alle kernen: 

 • Er is ruimte voor innovatieve woonvormen zoals woon-zorg initiatieven en “tiny houses”
 • We hebben extra aandacht voor duurzaam bouwen.
 • Gezien de veranderingen in de woningmarkt willen we de woonvisie aanpakken en actualiseren. Het beleid laten we aansluiten bij de woonwensen van deze tijd.

Onderwijs:

In elke kern zorgen we voor een basisschool die bij de tijd is. Hier is kinderopvang en peuterwerk beschikbaar. De gebouwen van de scholen op ’t Hof zijn niet meer op orde. Dit is het moment om te beoordelen hoe het gebouw kan voldoen aan de moderne behoeften van onderwijs. We staan achter de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum. Samen met de partners werken we aan de ontwikkeling hiervan.

 • Jongeren-, cultuur-, muziek- en sportcoaches worden ingezet zodat in iedere kern en bij alle scholen een breed aanbod voor talentontwikkeling bestaat.
 • We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor een MFA in Riethoven.

Jeugd:

Om Bergeijk leefbaar te houden is het van groot belang dat jongeren in de gemeente kunnen en willen blijven wonen. Hiervoor zijn een modern theater, woningen voor starters, ondersteuning van verenigingen, een levendig centrum en een goede fiets- en OV-verbinding belangrijk. Jeugdigen worden ondersteund bij initiatieven voor hun vrijetijdsbesteding. Voorkomen is beter dan genezen, we willen dat de gemeente met maatschappelijke partners samenwerkt aan preventieve en innovatieve jeugdhulp.

 • De samenwerking tussen basisscholen, huisartsen en lokale ondersteuningsteams wordt versterkt.
 • De gemeente werkt samen met maatschappelijke partners aan een ‘zorgplan van aanpak’ zodat jeugdhulp geborgd is, ook als jongeren  ouder dan 18 jaar zijn.
 • Ruimte voor innovatie. Er komt een gerichte aanpak die zich richt op de weerbaarheid van jongeren.

Goede zorg in je eigen dorp:

De afgelopen jaren is er een stevige basis gelegd voor goede zorg aan inwoners van Bergeijk. In de kernen zijn lokale ondersteuningsteams actief. Iedere kern heeft een dorpsondersteuner en er zijn diverse (inloop)activiteiten en zorginitiatieven op poten gezet. Maatwerk, preventie, innovatieve projecten en laagdrempeligheid bij een hulpvraag zijn belangrijke speerpunten. De sterke basis die in de gemeente Bergeijk is gelegd willen we versterken en verbeteren.  Zo kunnen we op een eigentijdse en een toekomstbestendige manier inwoners dicht bij huis zorg bieden.

 • Dorpsondersteuners en professionals hebben oog voor eenzaamheid.
 • Middelen voor sociaal domein worden gereserveerd voor dit doel, geld voor de zorg gaat ook daadwerkelijk naar de zorg.
 • Inwoners kunnen voorstellen doen om zelf zorg te organiseren. We geven ze het ‘recht om uit te dagen’. Hierbij kan het gaan om preventie en professionele zorg als alternatief voor  bestaande geboden zorg door de gemeente.
 • Succesvolle voorbeelden: zorg in eigen dorp / zelfhulpgroepen / inloopactiviteiten / gezonde eetprojecten.
 • Voor degenen die afhankelijk zijn van professionele hulp zoeken we een passende oplossing.
 • Niemand zou in armoede moeten leven. Maatschappelijke partners en vrijwilligersorganisaties worden bij elkaar gebracht om een integraal plan te maken op het gebied van preventie en bestrijding van armoede in Bergeijk.

Arbeidsparticipatie:

We gaan mensen die graag willen werken - maar door omstandigheden of regelgeving niet kunnen of mogen werken ondersteunen. Dat doen we door het vinden van een passende arbeidsplek of vrijwilligerswerk. Iedereen moet kunnen meedoen.

2. Een toekomstbestendige omgeving

Duurzaamheid

Klimaatverandering, energietransitie en een duurzame economie zijn belangrijke thema’s waar we ook lokaal actief stappen in willen zetten. We zien een belangrijke rol weggelegd voor het lokaal bestuur om te komen tot een duurzame gemeente, zowel op grote als op kleine schaal. De gemeente investeert in duurzaamheid, stimuleert initiatieven van ondernemers en inwoners en heeft een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om de eigen gebouwen, accommodaties en straatverlichting.

 • Er wordt een energievisie opgesteld. Hierin worden ruimtelijke mogelijkheden voor grootschalige projecten in kaart gebracht en omgezet in concrete plannen. Bijvoorbeeld zonneweides of windmolens. Het uitgangspunt is dat er met inwoners en bedrijven samengewerkt wordt. 
 • Er wordt geïnvesteerd in het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen, accommodaties en omzetten naar LED-straatverlichting.
 • We richten een fonds op dat als vliegwiel dient om investeringen in duurzaamheid te stimuleren. Het rendement van de investering vloeit terug in het fonds. De opbrengsten dienen voor investeringen in verduurzaming van de gemeente Bergeijk. Zo ontstaat een langdurige cyclus om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Zowel voor gemeentelijke eigendommen (gebouwen, verlichting, openbare ruimte) als voor ondernemers en inwoners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gezamenlijke realisatie van zonneweides of de verduurzaming van bedrijfsprocessen. De gemeente is co-financier.
 • De gemeente brengt inwoners en ondernemers samen. Zij informeert, enthousiasmeert en subsidieert om te komen tot een duurzame gemeente. 
 • Het zelf opwekken van energie, gezamenlijke warmtebronnen gebruiken, streven naar gasloos leven en het besparen van energie wordt gestimuleerd door middel van subsidies, informatieverstrekking en ondersteuning vanuit de gemeente.

Bergeijk beter bereikbaar

Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor onze inwoners en het bedrijfsleven, zodat Bergeijk veilig, levendig en aantrekkelijk blijft. Zo blijven we een toekomstbestendige gemeente; zowel voor fietsers, auto’s als vrachtverkeer. We zorgen voor goede (fiets)verbindingen tussen alle kernen, maar ook met de buurgemeenten en het stedelijk gebied. De plannen voor de aanleg van de Noordelijke Randweg en de N69 zullen deze periode uitgevoerd worden. We hebben de ambitie om fors te investeren in fietspaden, niet alleen tussen de kernen maar ook in een snelle fietsverbinding met het stedelijk gebied. Zo kunnen inwoners van Bergeijk veilig en op een duurzame en snelle manier richting Eindhoven.

 • Er wordt een nieuw fietspad gerealiseerd tussen de Weebosch en Luyksgestel 
 • Tussen Westerhoven – Riethoven komt er een nieuw fietspad.
 • De kern Riethoven – Waalre wordt middels een fietspad veilig met elkaar verbonden.
 • Bij onderhoud van fietspaden willen we onmiddellijk de paden, daar waar het nodig is, verbreden.
 • Kinderen moeten veilig naar school en verenigingen kunnen. We zorgen voor verkeersveilige routes van en naar scholen en verenigingen.
 • We leggen een snelle duurzame fietsverbinding tussen Bergeijk en het stedelijk gebied aan. Bij realisatie van deze snelle fietsverbinding streven we naar een groene variant. Zo kan Bergeijk extra toeristen trekken vanuit het stedelijk gebied en kunnen inwoners op een snelle en duurzame manier door het groen naar de stad.
 • Door aanleg van de Noordelijke randweg en de N69, houden we Bergeijk goed bereikbaar.
 • Eindhoven Airport hoort bij een goede infrastructuur. Bergeijk wil in gesprek blijven en zich inzetten om geluidshinder en uitstoot te beperken. Daarbij houden we oog voor het economisch belang.

Natuur, recreatie, toerisme, een buitengebied in balans

Gemeente Bergeijk heeft een groot oppervlak buitengebied met een enorme veelzijdigheid aan functies. Natuur, recreatie, toerisme, energie, wonen, zorg en bedrijvigheid zijn nauw met elkaar verweven. We werken samen met alle betrokken partijen aan een vitaal en aantrekkelijk buitengebied. Agrarische ondernemers willen we ontwikkelingskansen bieden. Hierbij worden geen concessies aan de volksgezondheid gedaan. We bieden ruimte aan nieuwe initiatieven voor vrijkomende agrarische gebouwen om tot omvorming te komen.
Balans tussen ondernemerschap, omgevingskwaliteit leefbare kernen en landelijk gebied is hierbij het uitgangspunt.

 • Initiatieven die gericht zijn op verduurzaming van de agrarische sector steunen we.
 • We staan voor een duurzaam pachtbeleid en hebben oog voor milieu, biodiversiteit en pachters.
 • We investeren in de promotie van Bergeijk.

Bedrijvigheid en werkgelegenheid

Gemeente Bergeijk heeft een uitstekende uitgangspositie in de Brainportregio mede dankzij het Kempisch bedrijvenpark en een sterke maakindustrie. Bedrijvigheid en werkgelegenheid leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze kernen. Ook zijn recreatie en toerisme belangrijke pijlers en kent Bergeijk een grote diversiteit aan bedrijven. Ondernemerschap wordt gewaardeerd, er is ruimte voor nieuwe vestigingsmogelijkheden en kennisdeling. 

 • We investeren in een levendig centrum met een aantrekkelijke uitstraling. Er is voldoende parkeergelegenheid.
 • Bij het ontwikkelen van detailhandel is de concentratiegedachte en de centrumvisie leidend.
 • We bieden voldoende ruimte voor bedrijven om zich te vestigen in de gemeente door  uitbreiding van bedrijventerreinen.
 • Regionale economische samenwerking op het gebied van toerisme, recreatie en economie wordt bevorderd.

3. Betrokken bestuur, dichtbij

Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente

De gemeente Bergeijk heeft de juiste schaalgrootte om de opgaven en gemeentelijke taken goed te volbrengen. De gemeente staat dicht bij inwoners zodat er nauw samengewerkt kan worden met hen. Er ruimte is voor maatwerk en particuliere initiatieven. De gemeente is vooral een gemeenschap en sterk doordat inwoners, verenigingen, clubs en maatschappelijke instellingen worden ondersteund en aangemoedigd initiatieven te ontplooien. De lokale gemeenschap willen we versterken door een kleine afstand tussen inwoners en bestuur.

Samen met buurgemeenten optimaliseren we de samenwerking om gezamenlijke uitdagingen in de regio voortvarend op te pakken. MD, Kempenplus, GGD, ODZOB, MRE, Veiligheidsregio, Brainport en Politie zijn belangrijke partners om gemeente-overstijgende taken uit te voeren. Denk hierbij aan uitdagingen die niet stoppen bij onze gemeentegrens of waarvoor de kennis te specifiek is voor maar één gemeente.

Wat we alleen kunnen, doen we alleen; voor gemeente-overstijgende zaken zoeken we actief de samenwerking.

Financiën

Bergeijk is financieel gezond en dat willen we zo houden. Structurele uitgaven dekken we met structurele inkomsten.

 • We gaan op een bewuste duurzame manier om met onze stille reserves.
 • Geen belastingverhoging indien dit niet noodzakelijk is.

Handhaving, veiligheid

Inwoners in gemeente Bergeijk moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen buurt. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning, de gemeente werkt samen met inwoners aan een veilige leefomgeving.

Bergeijk , 26 april 2018