Kindcentrum-Oost

Samen met de twee schoolbesturen van de Bergeijkse scholen, de kinderopvangorganisaties en de jeugdzorg hebben we in 2022 besloten om beter te gaan samenwerken. Dat is nodig om de Bergeijkse kinderen van 0 tot 13 jaar zo goed als mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Bij die ambitie hoort ook goede huisvesting. De komende 10-15 jaar zullen we daarom in al onze scholen gaan investeren. De eerste school die aan bod komt is de Prinses Beatrixschool aan de Domineestraat. Deze school zal worden samengevoegd met basisschool De Zonnesteen. We hebben besloten hiervoor een nieuwe school te bouwen aan de Domineestraat, inclusief ruimte voor kinderopvang. De nieuwe school noemen we voorlopig ‘Kindcentrum-Oost’.

Planontwikkeling

De locatie voor de nieuwe school ligt aan de Domineestraat. Voordat we een concreet bouwplan kunnen ontwerpen, hebben we een ruimtelijke visie nodig. Ook moeten we weten welke randvoorwaarden we moeten stellen om het gebouw op deze plek in te kunnen passen. Dat doen we in twee stappen:

 1. Met de bouw van het nieuwe kindcentrum komt het bestaande schoolgebouw aan de Domineestraat/Kerkstraat vrij. We willen een passende invulling voor deze locatie vinden, mogelijk in samenhang met andere percelen in het gebied Domineestraat/Kerkstraat/Meester Pankenstraat. 
 2. De uitkomst van stap 1 gebruiken we om de uitgangspunten vast te stellen voor nieuwbouw van het Kindcentrum-Oost aan de Domineestraat. Daaruit moet onder andere duidelijk worden:
  a.    op welke manier we een goede en veilige bereikbaarheid kunnen realiseren; 
  b.    waar het gebouw komt en in welke vorm dat kan zijn;
  c.    hoe we een goede aansluiting kunnen maken met de Beeld- en Bloementuin en
  d.    wat de nieuwbouw betekent voor de kinderboerderij.
Onderzoeksgebied en locatie Kindcentrum-Oost

Planning

De planning is gericht op oplevering van de nieuwe school in augustus 2026, zodat het gebouw voor het schooljaar 2026-2027 in gebruik kan worden genomen. 

Voorgang

 1. Afgerond: Eerste omgevingsdialoog -

  We willen graag rekening houden met de kwaliteiten van het gebied en wat omwonenden belangrijk vinden om rekening mee te houden. Daarom is een omgevingsdialoog gestart. Een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdagavond 9 april 2024.

  Presentatie bewonersavond Kindcentrum-Oost

 2. Nog te doen: Tweede omgevingsdialoog -

  Mede op basis van de uitkomsten van de eerste omgevingsdialoog op 9 april 2024 zijn de plannen uitgewerkt tot een gebiedsvisie en een stedenbouwkundig kader voor de schoollocatie aan de Domineestraat. Tijdens de tweede omgevingsdialoog zijn de gebiedsvisie en het stedenbouwkundig kader toegelicht.

  Presentatie bewonersavond Kindcentrum-Oost d.d. 6 juni 2024

Verslag bewonersavond Kindcentrum-Oost d.d. 9 april 2024

Aanleiding

De gemeente is gestart met de planontwikkeling voor de bouw van een nieuwe school (Kindcentrum-Oost) aan de Domineestraat. Directe omwonende(n) en direct geraakte eigenaren en stichtingen zijn uitgenodigd voor een informatieavond/omgevingsdialoog. Doel van de avond was het informeren over het planproces en het ophalen wat door omwonenden en andere stakeholders belangrijk wordt gevonden in ‘hun’ omgeving, wat wordt gewaardeerd of beter kan en welke wensen en zorgen er leven. Het gebied waar uitnodigingen zijn verspreid is als bijlage 1 bij dit verslag gevoegd. 

Verslag

De avond werd bijgewoond door ca. 50 personen. Vertegenwoordigd waren bewoners (ca. 36), de Stichting Kinderboerderij, Stichting Cultuurhuis, Maatschappij van Welstand, dorpsraad Bergeijk ’t Hof en Lidl Nederland. Daarnaast was een vertegenwoordiging van Atalenta Kinderopvang en Primair onderwijs aanwezig als toehoorder.

Wethouder Van Dalen heet iedereen welkom. Hij licht kort de aanleiding voor deze avond toe en nodigt eenieder uit de gevraagde input te leveren. Desgevraagd licht hij toe waarom een nieuw gebouw noodzakelijk is: er is sprake van sterk verouderde en gedateerde bebouwing die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Zowel organisatorisch (niet meer passend bij de visie op modern onderwijs) als technisch (moderne eisen aan duurzaamheid). De heer Smolders (gemeente Bergeijk) vertelt hoe het proces van de gebiedsvisie en het stedenbouwkundig kader gaat verlopen, met een tweede avond op 13 mei aanstaande en een gepland raadsbesluit in september 2024. Mevrouw De Ruijter neemt de aanwezigen vervolgens mee in de voorlopige conclusies over de bestaande kwaliteiten in het gebied zoals Verhoeven|De Ruijter die heeft geïnventariseerd. De presentatie is als bijlage 2 bij dit verslag gevoegd.

Aan zes tafels wordt vervolgens doorgepraat, waarbij iedereen wordt uitgenodigd eigen ervaringen en meningen in te brengen. Deze worden toegevoegd aan de inventarisatie van Verhoeven|De Ruijter.

Resultaat

Voor dit verslag is gekozen voor het verdelen van de reacties over een aantal onderwerpen. De reacties die op alle tafels zijn gegeven zijn daarin meegenomen. 

 1. Bestaande schoolgebouw

  Het oudste deel van het schoolgebouw op de hoek Kerkstraat/Domineestraat wordt over het algemeen als karakteristiek gezien. Als het haalbaar is om dit te behouden wordt dat gewaardeerd, waarbij als idee een  seniorenhofje wordt geopperd.

  Nieuwe deel wordt duidelijk minder gewaardeerd. De voorkeur bestaat om dit deel van het schoolterrein na sloop opnieuw te ontwikkelen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de beeldkwaliteit 

 2. Kinderboerderij

  Kinderboerderij is niet zorgvuldig ingepast in het gebied. Een deel van de aanwezigen is van mening dat de kinderboerderij in het gebied moet blijven en moet worden gekoppeld met school/educatie/moestuinen. 

  Een ander deel van de aanwezigen noemt negatieve aspecten van de kinderboerderij: stank en geluid. Suggesties worden gedaan voor een alternatieve locatie: achter de molen, evenemententerrein of speeltuin De Bucht (tafel Weebosch). Een enkeling vraagt zich af op de kinderboerderij wel bestaansrecht heeft.

 3. Karakter Kerkstraat

  Er is grote waardering voor het karakter van de Kerkstraat (deel Kept/Meester Pankenstraat) met smal profiel en hagen. 

  Kerkstraat is fijne fietsroute voor kinderen naar school en door de inrichting ook veilig.

 4. Beelden- en Bloementuin/Cultuurhuis

  Ideeën van Mien Ruys en de Beelden- en Bloementuin worden door een deel van de aanwezigen waardevol gevonden en deze moeten bij voorkeur zoveel mogelijk behouden worden. 

  Het (mede-)gebruik van de beelden- en bloementuin gebruiken voor school is acceptabel, omdat voldoende ruimte voor nieuwe school belangrijk wordt gevonden. Ook wordt ingebracht dat het belang van de bouw van een goede nieuwe school voldoende groot is om een deel van de beeld- en bloementuin bij het nieuwe schoolperceel te trekken.

  Het Cultuurhuis wil graag een inhoudelijke verbinding met de nieuwe school.

 5. Groen en spelen

  Er wordt breed gepleit voor behoud van de karakteristieke beukenhagen. Zeer gewaardeerd worden de bomen bij de Beatrixschool, de uitgegroeide beukenhaag Kerkstraat en de beukenhaag in het zuidelijk deel van de Domineestraat.

  De hagen hebben we een keerzijde: deze onttrekken het zicht zijn niet bevorderlijk voor de sociale veiligheid.

  Nieuwe functies in gebied acceptabel. Bij een ontwikkeling van het gebied zou het open groene karakter moeten worden behouden. Daar past het ‘volproppen’ van het gebied zoals bij plan Kleine Kept niet bij.

 6. Verkeer en parkeren

  Er zijn over het algemeen veel zorgen over de verkeersveiligheid en het parkeren. 

  Genoemd worden de bocht Sterrepad/Domineestraat (haag Beukenhof) en de bocht Kept/Kerkstraat, waar de situatie als onoverzichtelijk wordt ervaren. Daarnaast wordt de situatie als gevaarlijk gezien voor kinderen op de fiets, doordat het Sterrepad een eenrichtingsweg is geworden. Er is al sprake van toename van verkeer in de Domineestraat. 
  Enerzijds wordt gesteld dat de Domineestraat te smal is, hetgeen een gevaarlijke situatie oplevert voor naar school fietsende kinderen. Aan de andere kant maakt dit ook dat men op elkaar let in het verkeer. Vrachtwagens negeren het inrijdverbod in de Domineestraat, terwijl ze moeten omrijden. Dit brengt met zich mee dat schade is ontstaan rondom het Kruispunt Domineestraat-Kerkstraat. 
  Auto’s keren soms in de voortuin van een woning aan de Kerkstraat 18 om te keren.

  De suggestie wordt gedaan om in overleg met Lidl te bekijken of met het gebruik van het parkeerterrein daar de situatie te verbeteren is.

  Hoe gaat het straks met het bouwverkeer?

  Negeren eenrichtingsverkeer Sterrepad en zuidelijk deel Domineestraat (zeker 50-60 keer per dag, voornamelijk door ouders die kinderen naar school brengen)
  Eenrichtingsborden staan onduidelijk (om de hoek/onzichtbaar door beplanting)
  Suggestie wordt gedaan om auto’s die vanuit zuiden komen via de Dr Rauppstraat – Hof - Sterrepad naar de nieuwe schoollocatie te leiden.

  Goede voorziening voor het stallen van bakfietsen, deze zorgen voor veel overlast. 

 7. Spelen

  Kinderen moeten in de buurt kunnen blijven spelen.

  De speelplaats van de school en het trapveldje moeten op huidige locatie blijven. Omwonenden vinden het leuk om kinderen te zien spelen.

  Huidige speelplek wordt erg gewaardeerd als groene, open plek en speelplek voor kinderen

  Er wordt echter weinig gebruik van gemaakt. Komt dit door de vele hondenpoep? 

 8. Overige vragen en opmerkingen

  Maak aan de Kerstraat 3-4 extra woningen mogelijk met behoud van groen karakter (verzoek eigenaar)

  Ga met ons gesprek aan over potenties op ons terrein (Lidl)

  Voor wat betreft de bouw wordt voorgesteld om absoluut geen hoogbouw toe te passen.
  Een schoolgebouw van 2 bouwlagen ziet men niet als een probleem. Twee bouwlagen wordt niet als hoogbouw ervaren.

  Kan de school met tijdelijke huisvesting werken zodat Beeld- en Bloementuin en kinderboerderij kunnen blijven bestaan? 

  Houdt communicatie open en transparant, organiseer de volgende bijeenkomst op gelijke wijze, luister naar omwonenden en houdt rekening met gewaardeerde kwaliteiten. 

  Plan Kleine Kept is veel te vol gebouwd. 

Download het verslag van de bewonersavond Kindcentrum-Oost

Verslag bewonersavond Kindcentrum-Oost d.d. 6 juni 2024

Aanleiding

De gemeente is gestart met de planontwikkeling voor de bouw van een nieuwe school (Kindcentrum-Oost) aan de Domineestraat. Directe omwonende(n) en direct geraakte eigenaren en stichtingen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de omgevingsdialoog. De omgevingsdialoog vindt in twee sessies plaats: de eerste avond op 9 april 2024 hebben we samen geïnventariseerd wat wordt gewaardeerd aan de bestaande omgeving in het gebied Domineestraat/Mr. Pankenstraat/Kerkstraat en waarover zorgpunten bestaan, ook met het oog op de geplande realisatie van een nieuwe school. Deze tweede avond bespreken we de concept-visie en het concept van het stedenbouwkundig kader voor de bouw van de nieuwe school.  

Verslag

De avond werd bijgewoond door 31 personen. Vertegenwoordigd waren bewoners (26), de Stichting Kinderboerderij, Stichting Cultuurhuis, Maatschappij van Welstand, dorpsraad Bergeijk ’t Hof. Daarnaast was een vertegenwoordiging van Atalenta Kinderopvang en Primair onderwijs aanwezig als toehoorder.

Wethouder Van Dalen heet iedereen welkom. Vanavond koppelen we terug wat, rekening houdend met de kwaliteiten en belemmeringen, in potentie mogelijk is in het gebied. Daarbij hebben we niet alleen naar de schoollocatie gekeken. We hebben ook onderzocht wat de potentie van het gebied is voor wat betreft woningbouw. We hebben een grote opgave om voldoende woningbouw mogelijk te maken. Deze locatie is bij zou bij uitstek ook geschikt kunnen zijn voor de doelgroep senioren vanwege de nabije ligging bij het centrum. We zitten op dit moment in de fase van visievorming, waarmee een kader wordt vastgelegd om toekomstige plannen te kunnen beoordelen. In dit stadium gaan we niet uit van uitsluitend seniorenwoningen, het exacte programma zal bij de concrete uitwerking van plannen worden bepaald.

Peter Smolders blikt kort terug op het gelopen proces. Het verslag van de vorige bijeenkomst op 9 april is door iedereen gevonden. Mochten daar nog opmerkingen op zijn, kunnen deze nog worden ingebracht aan de tafelgesprekken. Hij licht verder toe dat we wat later zijn met deze tweede avond. Het uitvoeren van een verkeersobservatie, het vraagstuk hemelwaterberging en de toekomst van de kinderboerderij hebben meer tijd gevraagd dan aanvankelijk gepland.

Ten aanzien van de kinderboerderij hebben we de conclusie getrokken dat deze niet in het plangebied gehandhaafd kan worden. Desgevraagd bevestigt Peter de met de kinderboerderij gemaakte afspraak dat in het eerste kwartaal van volgende jaar duidelijkheid moet bestaan over een alternatieve locatie.

De verkeersobservatie is uitgevoerd op 14 mei en de conclusies daarvan zijn opgenomen in de presentatie. Helaas is Stefan van Lith vanavond afwezig om deze nader toe te lichten. Teske de Ruijter zal wel de conclusies hiervan doornemen.

In de volgende fase zal de gebiedsvisie ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. In de planning voorzien we dat na 20 augustus 2024 de definitieve conceptversie, vast te stellen door de gemeenteraad, openbaar kan worden gemaakt.

Teske de Ruijter presenteert, na een inhoudelijke samenvatting van de resultaten van de eerste avond, de gebiedsvisie inclusief het uitgewerkte voorstel voor de schoollocatie. Tijdens de presentatie worden al enkele reacties gegeven, met name over de veiligheid van de aansluiting van het Sterrepad op de Domineestraat. De aanwezigen worden uitgenodigd om inbreng op dit en andere aspecten in te brengen aan de gesprekstafels in het tweede deel van deze avond. 

Aan vijf tafels wordt vervolgens doorgepraat, waarbij iedereen wordt uitgenodigd eigen ervaringen en meningen in te brengen. Bij het definitief maken van de visie zal worden gemotiveerd hoe hiermee om kan worden gegaan. 

Resultaat

Voor dit verslag is gekozen voor het verdelen van de reacties over een aantal onderwerpen. De reacties die op alle tafels zijn gegeven zijn daarin meegenomen. 

 1. Bestaande schoolgebouw

  Een aantal aanwezigen zou graag wat meer duidelijkheid willen hebben over al dan niet behouden van een deel van het bestaande schoolgebouw en welke functie hieraan gegeven kan worden. Eén van de suggesties is om de bibliotheek in het gebouw te huisvesten. Een andere mogelijkheid is het realiseren van een aantal woningen, zodat de woonbestemming van de Kerkstraat/Kept wordt doorgetrokken. Houdt bij het bepalen van een andere functie rekening met voldoende parkeerplaatsen!

  Gewaardeerd wordt het behoud van de bomen op de hoek van het schoolplein. Een suggestie: maak ter hoogte van deze bomen een groene ontmoetingsplek in combinatie met een wachtplaats voor fietsers bij het ophalen van kinderen.

 2. Kinderboerderij

  Gewaardeerd wordt dat de Kinderboerderij niet richting Kerkstraat wordt verplaatst. Er is begrip voor de noodzaak van verplaatsing naar elders. 

 3. Karakter Kerkstraat

  Er is grote waardering voor behoud van het karakter van de Kerkstraat.

  Als er woningen zouden worden gebouwd op velden 1b, houdt dan rekening met voldoende afstand tot de weg. 

 4. Beeld- en Bloementuin/Cultuurhuis

  Fijn dat de tuin grotendeels behouden kan blijven. Het doortrekken van de Mien Ruys tuin tot aan het schoolgebouw wordt gewaardeerd. Het gebouw staat op een mooie afstand van de voorgevel op de schetstekening. Suggestie is om de beeld- en bloementuin ook als buitenklas voor de school te gebruiken.

 5. Groen en spelen

  Er wordt gepleit voor handhaving van een trapveldje, ook te gebruiken door de school, in het gebied. Mede omdat de speelruimte om de nieuwe school door sommigen als beperkt wordt ervaren. Laat de speelruimte echter geen hangplek voor de jeugd worden.

 6. Verkeer en parkeren

  Er zijn over het algemeen veel zorgen over de verkeersveiligheid en het parkeren:

  Gevraagd wordt om te onderzoeken of de haag op de hoek van de Sterrepad en de Domineestraat lager moet in verband met verkeersveiligheid en wie hiervoor verantwoordelijk is. 

  Momenteel wordt geparkeerd bij het kruispunt Kerkstraat. De verwachting is dat dit in de toekomst niet meer aan de orde zal zijn door de nieuw ingang van de school aan de westzijde.

  De indruk is dat de meeste kinderen (60%-80%) komen vanuit het zuiden, vanaf de Kerkstraat, naar de school. Dat de richting van met de auto halen en brengen vooral uit noorden is, klopt niet. Veel mensen komen uit het zuiden en parkeren dan ergens langs de Kept/ stoppen op straat of rijden tegen de richting in de Domineestraat in. Zwaar betwijfeld wordt of deze mensen zullen omrijden naar K&R via Sterrepad. Er is duidelijke zorg dat er een voetgangersdoorsteek blijft op plek van huidige poort aansluiting Kept op Kerkstraat. Als je wilt dat er gebruik gemaakt wordt van K&R aan Domineestraat, dan daar duidelijk op sturen door terrein gesloten te houden aan Kerkstraatzijde. (inrit/ P personeel wordt anders ook zeker gebruikt). De ervaring in de huidige situatie van een bewoner direct ter hoogte van dit punt is dat dit in het begin van het schooljaar wel eens misgaat, maar dat dit met goede communicatie over het algemeen snel is opgelost. 

  De meningen over het deel van 1-richting tussen Domineestraat en Kerkstraat waren verdeeld. De meesten dachten dat dit, ondanks dat het inrijverbod dat soms genegeerd wordt, toch het veiligst is.

  Bewoners vragen hoe het fietsophalen bedacht is in relatie tot de K&R met auto’s. Kan dat op een logische veilige plek komen, separaat van autobewegingen?

  Parkeren:

  Zijn er voldoende parkeerplaatsen voor Kindcentrum-Oost? 
  Fijn als er alleen parkeerplekken komen t.b.v. school (dus geen extra vakken voor langparkeerders bestemming elders, er is namelijk een flinke overmaat bij de Lidl) maar zijn 24 + 12 wel voldoende?

  Anderen vragen zich af of er wel zoveel parkeerplaatsen nodig zijn: het neemt veel ruimte in, maar het gaat maar om korte momenten dat het echt nodig is. Kan er niet toch meer met parkeerterrein Lidl gedaan worden in telling, ideaal om vanaf daar de kinderen via doorsteek te brengen/ halen en het zo te verdelen.

 7. Woningbouwprogramma

  Bij één van de tafels is gediscussieerd over het mogelijke woningbouwprogramma. Niet uitgesloten word dat naast woningen voor senioren ook andere woningtypen zouden kunnen. Op deze wijze wordt de deur opengezet voor ontwikkelaars. Dan zou op de Kerkstraat de verkeersdrukte flink toenemen en dat is bij alleen senioren-/zorgwoningen veel minder.

  Er is over het algemeen een voorkeur voor focus op woningen voor senioren

 8. Beeldkwaliteit

  Aan de afzonderlijke tafels wordt wisselend gedacht over de beeldkwaliteit van de nieuwe school. De meeste aanwezigen prefereren een landelijke uitstraling, een moderne uitstraling (passend bij de Beelden- en Bloementuin en/of als tegenhanger van het monumentale Teutenhuis) kan op wat minder bijval rekenen. 

 9. Overige vragen en opmerkingen

  Er is over het algemeen draagvlak voor de visie. 

  Het voeren van overleg met Lidl over een mogelijk medegebruik van het parkeerterrein, ook ten behoeve van ontsluiting en het realiseren van een wandelpad door het plangebied wordt gewaardeerd. 

  Gevraagd wordt om in een latere fase aandacht te hebben voor de routering van het bouwverkeer en het zoveel als mogelijk voorkomen van overlast in de bouwperiode. 

Download het verslag bewonersavond Kindcentrum-Oost d.d. 6 juni 2024link naar pdf bestand