De projectsubsidie wordt verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kunnen nieuwe projecten en initiatieven op het terrein van welzijn, zorg, cultuur en sport gestimuleerd en ondersteund worden. Daarnaast kan ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen. Het voor projectsubsidies gereserveerde bedrag bedraagt jaarlijks € 20.000,-. Het gaat om beperkte subsidiebedragen per aanvraag.

Hoe werkt het?

Met het formulier kunt u projectsubsidie voor het dit jaar aanvragen. Om uw subsidieaanvraag goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u het formulier juist en volledig invult en dat het formulier tijdig door de gemeente is ontvangen. Zonder ondertekening van het formulier en eventueel de gevraagde bijlagen wordt uw subsidieaanvraag niet ontvankelijk verklaard. Ook dient u er rekening mee te houden dat maximaal 50% van de kosten (*) van het initiatief worden gesubsidieerd. Het overige deel dient zelf gefinancierd te worden middels cofinanciering.

Indien u 6 weken voor aanvang van de te subsidiëren activiteit nog geen ontvangstbevestiging hebt ontvangen, dient u direct contact op te nemen met de gemeente.

(*) Het is mogelijk dat het college van Burgemeesters en Wethouders besluit tot een lager percentage dan 50% van de kosten bij te dragen.

Wat moet ik doen?

Een aanvraag voor projectsubsidie dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de te subsidiëren activiteit te worden ingediend. Te laat ontvangen en onvolledige aanvragen worden op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018 buiten behandeling gelaten. U ontvangt in dat geval geen subsidie.

Wat moet ik meenemen?

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • Begroting van de activiteiten
  • Subsidie aanvraag aan derden

Vraagt u voor de eerste keer projectsubsidie aan? Dan hebben we nog de volgende we extra stukken van u nodig:

  • Statuten

Extra informatie

Beleid en regelgeving:

  • In de algemene subsidieverordening Bergeijk 2018 staan algemene spelregels over het subsidie instrument.
  • Het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 is het beleidskader van de gemeente t.a.v. subsidies, hierin wordt ingegaan op o.a. de speerpunten van het beleid.
  • In het subsidiejaarprogramma wordt zowel inhoudelijk als financieel per subsidie een overzicht gegeven voor het jaar dat volgt. Naast subsidiebedragen worden in het jaarprogramma ook de voorwaarden en prestatieafspraken aangegeven die gelden voor iedere organisatie. De subsidiebedragen komen voort uit de gemeentelijke begroting.

Algemene subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018

Gemeente Bergeijk - Welzijnssubsidiebeleid 2019 - 2022

Subsidiejaarprogramma 2021 gemeente Bergeijk

Subsidiejaarprogramma 2022 gemeente Bergeijk