Bergeijk kenmerkt zich als een krachtige en levendige gemeenschap. Ons verenigingsleven is bruisend dankzij o.a. de tomeloze inzet van vrijwilligers. Er vinden veel evenementen plaats waar we als gemeente enorm trots op zijn. Wist u dat we nieuwe initiatieven, projecten of evenementen extra stimuleren met een financiële ondersteuning? 

Een projectsubsidie is specifiek bedoeld om nieuwe projecten en experimenten, op het gebied van welzijn, zorg, cultuur en sport, te stimuleren. Met het kan ook een project zijn dat een bijdrage levert aan de maatschappelijke opbouw, samenleving of participatie van een dorpskern. Waarbij ingespeeld wordt op actuele ontwikkelingen, of zich juist richt op een specifieke doelgroep, zoals de jeugd of de senioren. 

Het voor projectsubsidies gereserveerde bedrag bedraagt jaarlijks € 20.000,-. Het gaat om beperkte subsidiebedragen per aanvraag. Voorbeelden van initiatieven die eerder voor de projectsubsidie in aanmerking zijn gekomen zijn: 

 • Hard cups bij de Crazy Cross
 • Boek themajaar 550 jaar stadsrechten Bergeijk
 • Project Beeld & Beleving
 • Kunstproject Glazen Huis
 • Project fietsmaatjes Westerhoven

Spelregels

Om een projectsubsidieaanvraag te kunnen doen moet het project voldoen aan een aantal spelregels. 

 • Zo dient het project o.a. een vernieuwend karakter te hebben, zo mag het in de dorpskern nog niet bestaan. 
 • Daarnaast moet de activiteit iets bijdragen op het gebied van welzijn, zorg, cultuur of sport. Inspelen op de actualiteit of een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opbouw, samenleving of participatie van een dorpskern. 
 • Een project kan zich ook specifiek richten op een bepaalde doelgroep zoals de jeugd of senioren. 
 • In de aanvraag moet het doel van het project duidelijk worden omschreven. 
 • Wanneer mogelijk moet ook de locatie van de activiteit worden benoemd en de periode waarin het plaatsvind worden aangegeven. 
 • Bij de projectsubsidieaanvraag vergoedt de gemeente maximaal 50% van het aangevraagde bedrag, de overige 50% dient u zelf middels cofinanciering in te leggen. 

Hoe werkt het?

Met het formulier kunt u projectsubsidie voor het dit jaar aanvragen. Om uw subsidieaanvraag goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u het formulier juist en volledig invult en dat het formulier tijdig door de gemeente is ontvangen. Zonder ondertekening van het formulier en eventueel de gevraagde bijlagen wordt uw subsidieaanvraag niet ontvankelijk verklaard. Ook dient u er rekening mee te houden dat maximaal 50% van de kosten (*) van het initiatief worden gesubsidieerd. Het overige deel dient zelf gefinancierd te worden middels cofinanciering.

Indien u 6 weken voor aanvang van de te subsidiëren activiteit nog geen ontvangstbevestiging hebt ontvangen, dient u direct contact op te nemen met de gemeente.

(*) Het is mogelijk dat het college van Burgemeesters en Wethouders besluit tot een lager percentage dan 50% van de kosten bij te dragen.

Wat moet ik doen?

Een aanvraag voor projectsubsidie dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de te subsidiëren activiteit te worden ingediend. Te laat ontvangen en onvolledige aanvragen worden op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018 buiten behandeling gelaten. U ontvangt in dat geval geen subsidie.

Wat moet ik meenemen?

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • Begroting van de activiteiten
 • Subsidie aanvraag aan derden

Vraagt u voor de eerste keer projectsubsidie aan? Dan hebben we nog de volgende we extra stukken van u nodig:

 • Statuten

Extra informatie

 • In de Algemene subsidieverordening Bergeijk 2018 staan algemene spelregels over het subsidie instrument.
 • Het Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 is het beleidskader van de gemeente t.a.v. subsidies, hierin wordt ingegaan op o.a. de speerpunten van het beleid.
 • In het subsidiejaarprogramma wordt zowel inhoudelijk als financieel per subsidie een overzicht gegeven voor het jaar dat volgt. Naast subsidiebedragen worden in het jaarprogramma ook de voorwaarden en prestatieafspraken aangegeven die gelden voor iedere organisatie. De subsidiebedragen komen voort uit de gemeentelijke begroting.