In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een RES (Regionale Energiestrategie). Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO² met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie.

De RES is een voorstel van iedere regio aan het Rijk hoe de regio bijdraagt aan een aantal onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Kortom, de regio’s zijn zelf aan zet om de energietransitie in hun gebied verder te helpen.

De energietransitie gaat iedereen aan. Daarom gaan we (de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven) in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties over de energietransitie. Samen onderzoeken we per thema de mogelijkheden om de energietransitie uit te voeren. Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt?  Welke warmtebronnen zijn er in de regio, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En waar kunnen we energie besparen? Dat bekijken we regionaal. Zoals ook uitgelegd wordt in de korte film hiernaast. De besluiten worden lokaal genomen. Gemeenten zijn dus zelf aan zet.

Op gemeentelijk, subregionaal en regionaal niveau werken we samen aan de uitvoering. Om hier invulling aan te geven hebben we als regio een  Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES(externe link) opgesteld. Dit is een 'levend' document, dat periodiek wordt geactualiseerd. We zien het als instrument om slimmer te kunnen regisseren en sturen op de voortgang en realisatie van de gedeelde opgave op het terrein van energietransitie in de Metropoolregio Eindhoven. 

Voor voortgang van de RES wordt online bijgehouden op www.energieregiomre.nl(externe link). Hier is ook de RES 1.0 te vinden die eind 2021 is vastgesteld door alle gemeenteraden, de AB's van de twee waterschappen en Gedeputeerde Staten.  

Wethouder Stef Luijten heeft binnen de RES een speciale rol. Hij is sinds 2022 de nieuwe voorzitter van het MRE portefeuillehoudersoverleg energietransitie en de stuurgroep RES. Lees hier(externe link) het interview met Stef waarin hij vertelt over de invulling van zijn rol en het werken aan de gestelde doelstellingen zoals die zijn vastgelegd binnen de RES 1.0.