Samenwerking Kempengemeenten

Samenwerking moet!

Dat is de centrale boodschap van de intentieverklaring tot samenwerking, die de colleges van B&W van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden op 8 juli 2003 hebben ondertekend. In die verklaring wordt de bestuurlijke wil uitgesproken om te komen tot verdergaande intergemeentelijke samenwerking.

Het doel van die samenwerking wordt geformuleerd als:

“het met behoud van de huidige bestuurlijke schaal vergroten van de bestuurskracht, te bereiken door het bundelen van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie.”

Dit uit zich in een gemeenschappelijke organisatie voor de gezamenlijke uitvoering van de gemeentelijke taken op de gebieden:

  • Jeugdhulp: Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) de Kempen (exclusief Oirschot)
  • Sociale zaken: Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten
  • Personeel en organisatie: P&O de Kempen (exclusief Bergeijk)
  • Automatisering en informatisering: Shared Service Center (SSC) Kempengemeenten
  • Vergunningen, toezicht en handhaving: VTH de Kempen (exclusief Bergeijk)

Naast de gezamenlijke uitvoering van bovengenoemde taken vindt er op een groot aantal terreinen informele samenwerking plaats op onderwerpen als afvalverwijdering, cultuurhistorie, juridische kwaliteitszorg en wonen.

Meer informatie over de samenwerking tussen de Kempengemeenten vindt u op www.kempengemeenten.nl